Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3384/TCT-CS Công văn số 3384/TCT-CS ngày 14/08/2022 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 28/09/2022
2949/TCT-KK Công văn số 2949/TCT-KK ngày 11/08/2022đóng mã số thuế và phối hợp quản lý thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu 28/09/2022
2820/TCT-CS Công văn 2820/TCT-CS ngày 08/08/2022 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg 28/09/2022
2825/TCT-CS Công văn số 2825/TCT-CS ngày 04/08/2022 về chính sách thuế 28/09/2022
2826/TCT-CS Công văn 2826/TCT-CS ngày 04/08/2022 về thời điểm lập hóa đơn điện tử 28/09/2022
2819/TCT-CS Công văn số 2819/TCT-CS ngày 03/08/2022 về vướng mắc chính sách LPTB 21/09/2022
2774/TCT-CS Công văn số 2774/TCT-CS ngày 01/08/2022 về thuế GTGT 21/09/2022
49/2022/NĐ-CP Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 21/09/2022
2651/TCT-CS Công văn số 2651/TCT-CS ngày 25/07/2022 về chi phí xây dựng giá tính thuế tài nguyên 21/09/2022
2652/TCT-CS Công văn số 2652/TCT-CS ngày 25/07/2022 về thuế GTGT 21/09/2022
2655/TCT-CS Công văn 2655/TCT-CS ngày 25/07/2022 về chính sách thuế GTGT 21/09/2022
2656/TCT-CS Công văn số 2656/TCT-CS ngày 25/7/2022 về chính sách thuế 21/09/2022
2620/TCT-CS Công văn số 2620/TCT-CS ngày 22/07/2022 về tiền thuê đất 21/09/2022
2593/TCT-CS Công văn số 2593/TCT-CS ngày 21/07/2022 về chính sách thuế 21/09/2022
2594/TCT-CS Công văn số 2594/TCT-CS ngày 21/07/2022 về giảm thuế TNDN theo quy định 29/2021/NĐ-CP 19/09/2022