Cổ đông là gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm khi mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh và góp vốn. Trên thực tế cho thấy rằng khái niệm này gắn liền mật thiết đến công ty cổ phần, kèm theo đó là một số quyền cũng như lợi ích được quy định cụ thể trong các điều khoản của luật pháp Việt Nam. Trong bài viết sau đây, TRÍ LUẬT sẽ giải đáp cho bạn những thông tin liên quan đến cổ đông.

 

Khái niệm cổ đông là gì?

Bước đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về khái niệm cổ đông là gì?

Dựa trên Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì khái niệm cổ đông chính là cá nhân hay tổ chức mà họ có sở hữu ít nhất một cổ phần trong một công ty cổ phần. Cổ đông được hiểu là người góp vốn vào trong công ty cổ phần, phần vốn góp của cổ đông sẽ tương ứng với số lượng cổ phần mà họ đã mua của công ty.

Đối với một công ty cổ phần sẽ có tối thiểu từ 3 cổ đông và không có giới hạn về số lượng tối đa. Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ hay nghĩa vụ tài sản tại doanh nghiệp trong giới hạn về số vốn mà cổ đông đã góp vào.

 

Cổ đông là gì?

Khái niệm cổ đông là gì?

 

Dựa trên tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ chúng ta có thể chia cổ đông thành 2 loại là cổ đông lớn và cổ đông thiểu số.

 

Vậy cổ đông lớn là gì?

Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu và có quyền tham gia biểu quyết đối với tổ chức phát hành.

 

Cổ đông thiểu số là gì?

Cổ đông thiểu số là những cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần nhỏ. Những cổ đông này không có quyền kiểm soát, điều hành chi phối hay khả năng áp đặt các quan điểm, đường lối hay chiến lược liên quan đến các hoạt động của công ty cổ phần.

 

*** Tìm hiểu ngay: Công ty hợp danh là gì?

Cổ đông chiến lược là gì?

Cổ đông chiến lược chính là những nhà đầu tư ở trong nước hoặc nước ngoài có năng lực về tài chính tốt và có cam kết bằng văn bản rằng sẽ hợp tác và gắn bó lâu dài với công ty, giúp cổ phần hóa các lĩnh vực sau đây:

 • Chuyển giao về công nghệ mới.
 • Đào tạo cũng như nâng cao nguồn nhân lực.
 • Nâng cao về năng lực về tài chính doanh nghiệp.
 • Quản trị doanh nghiệp và cung ứng nguồn nguyên liệu.
 • Phát triển về thị trường để tiêu thụ sản phẩm.

 

tìm hiểu cổ đông chiến lược là gì

Cổ đông chiến lược là gì?

Phân loại cổ đông theo quy định

Dựa trên Luật doanh nghiệp thì cổ đông được chia thành 3 loại chính dựa trên các loại cổ phần ở trong doanh nghiệp.

Cổ đông sáng lập là gì?

Dựa trên luật doanh nghiệp đã giải thích rõ ràng rằng Cổ đông sẽ sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và đã được ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập để thực hiện thành lập công ty cổ phần những người này được gọi là cổ đông công ty sáng lập.

Đối với các cổ đông sáng lập thì họ chính là những cá nhân ban đầu đã đứng ra để góp vốn để thành lập công ty cổ phần và là những người đầu tiên sở hữu cổ phần của công ty.

 

Khái niệm cổ đông sáng lập là gì

Cổ đông sáng lập là gì?

 

Một công ty cổ phần khi mới thành lập thì phải có ít nhất khoảng 3 cổ đông trở lên đứng ra sáng lập nên công ty. Lúc này thì các cổ đông sáng lập phải cùng nhau góp ít nhất là 20% tổng số công ty cổ phần phổ thông được bán ra tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Cổ đông phổ thông là gì?

Dựa trên Luật doanh nghiệp thì hiện nay chưa có một sự giải thích nào về cụm từ cổ phần cổ đông là gì. Tuy nhiên, chúng ta dựa trên các quy định có liên quan đến cổ phần cổ đông thì chúng ta có thể giải thích như sau: Cổ phần phổ thông chính là một loại cổ phần cơ bản và chúng được hình thành dựa trên vốn điều lệ khi doanh nghiệp mới thành lập.

Việc góp vốn đối với công ty cổ phần sẽ được chia thành những phần bằng nhau và những phần được góp vốn này gọi là cổ phần. Các cá nhân là người sở hữu cổ phần phổ thông hay còn được gọi là cổ đông phổ thông.

 

Khái niệm cổ đông phổ thông

Cổ đông phổ thông là gì?

 

Lưu ý: Ngoài ra, đối với những cổ đông phổ thông thì công ty cổ phần còn có thêm một loại nữa là cổ phần ưu đãi. Dựa vào Luật doanh nghiệp cho biết cá nhân sở hữu cổ phần ưu đãi trong công ty sẽ được gọi là cổ đông ưu đãi.

 

Cổ phần ưu đãi trong doanh nghiệp sẽ bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi còn lại, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi khác do vốn điều lệ công ty cổ phần quy định. 

Cổ đông hiện hữu là gì?

Luật doanh nghiệp hiện nay chưa có khái niệm về cổ phần hiện hữu mà chỉ có các quy định liên quan đến việc bán cổ phần doanh nghiệp. Chúng ta có thể thực hiện chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Đây là những cổ đông đang có số vốn góp tại thời điểm bán cổ phần.

 

Cổ đông hiện hữu

Cổ đông hiện hữu là gì?

 

Cổ phần sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp công ty cổ phần tăng thêm số cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông hiện hữu đang tham gia vào việc sở hữu cổ phần theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại doanh nghiệp.

Quyền của cổ đông là gì?

Cổ đông của công ty cổ phần sẽ được hưởng lợi nhuận dự án và cổ tức. Họ có quyền và nghĩa vụ đối với công ty nói riêng và đối với luật doanh nghiệp nói chung. Vậy cổ đông có quyền gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ở bên dưới nhé.

Quyền của cổ đông phổ thông

 • Tham gia các Đại hội cổ đông do công ty tổ chức và thực hiện các biểu quyết của mình tại cuộc họp thông qua hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Hình thức gián tiếp ở đây được hiểu là thông qua đại diện cá nhân hay tổ chức đã được cổ đông ủy quyền.
 • Có quyền phát biểu ý kiến về tất cả các nội dung có liên quan đến công ty tại cuộc họp Đại hội cổ đông.
 • Cổ đông phổ thông có quyền biết được số phiếu quyết của cổ đông. Số phiếu biểu quyết chính là số lượng cổ phần mà các cổ đông phổ thông đang nắm giữ.
 • Cổ đông sẽ nhận được cổ tức sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế ứng với mức quy định tại Điều lệ công ty theo quyết định tại Đại hội cổ đông.
 • Đây là những người được ưu tiên mua cổ phần trong những trường hợp công ty đang có nhu về vốn.
 • Thực hiện quá trình chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình sang cho cổ đông khác hoặc các cá nhân hay tổ chức không phải cổ đông khác.

 

Quyền lợi của cổ đông phổ thông

Quyền của cổ đông phổ thông

Quyền của cổ đông ưu đãi

Đối với những cổ đông ưu đãi cũng có quyền lợi giống như những cổ đông phổ thông. Ngoài ra, tùy thuộc vào các loại cổ phần mà họ đang sở hữu sẽ nhận được các quyền lợi khác nhau cụ thể như sau:

 • Đối với những cổ đông đang sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức: Những cổ đông này sẽ nhận lại cổ tức hằng năm của công ty như cổ tức thưởng, cổ tức cổ định. Ở các Đại hội cổ đông thì những cổ đông ưu đãi cổ tức sẽ không được quyền biểu quyết tham dự. Khi doanh nghiệp bị phá sản hoặc giải thể thì sau khi quyết toán các khoản nợ và chi phí thì cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi sẽ được ưu tiên nhận số tài sản còn lại của doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần mà họ đầu tư vào công ty trước đó.
 • Đối với cổ đông là những người sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết: Việc tham gia vào biểu quyết những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền của cổ đông tại phiên họp hội đồng cổ đông. Họ sẽ được nhận số phiếu biểu quyết của cổ đông nhiều hơn so với cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông dựa trên Điều lệ của công ty. Đối với các quyền khác thì tương tự như cổ đông phổ thông. Ngoại trừ các trường hợp cổ đông đang sở hữu cổ phần biểu quyết và không được chuyển nhượng phần cổ phần đó cho người khác.
 • Đối với các cổ đông đang sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại: Các cổ đông hiện đang sở hữu loại cổ phần này sẽ có quyền được hoàn lại số vốn góp vào trong công ty khi thực hiện mua cổ phần ưu đãi dựa trên nhu cầu của mình hoặc dựa trên điều kiện mà Điều lệ công ty đã đặt ra. Các cổ đông ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền được thực hiện biểu quyết và sẽ không được đề cử trở thành người của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Quyền của cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập sẽ có quyền giống như một cổ đông phổ thông. Bên cạnh đó, họ sẽ có thêm những quyền hạn như:

 • Có quyền được ký kết để thành lập công ty cổ phần
 • Đây là những người duy nhất được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

 

*** Bạn đừng bỏ qua: Cơ cấu tổ chức là gì?

Nghĩa vụ về cổ đông trong công ty

 • Cổ đông công ty có nghĩa vụ đảm bảo việc thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn về số cổ phần đã được cam kết chuyển nhượng hoặc mua thêm cổ phần khi đã có quyết định.
 • Cổ đông cần phải tuân thủ những Điều lệ cũng như quy chế quản lý nội bộ của công ty đó.
 • Đối với mỗi cổ đông cần phải ý thức chấp hành một cách nghiêm túc các nghị quyết được nêu ra tại Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được đề cập trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

 

Nghĩa vụ của cổ đông công ty

Nghĩa vụ về cổ đông trong công ty

 

Trên  đây, chúng tôi đã tổng hợp  đầy đủ những kiến thức về cổ đông, các loại cổ đông cũng như quyền và nghĩa vụ của họ đối với công ty cổ phần. Hy vọng với những chia sẻ này bạn có thể nắm thêm được nhiều thông tin để trả lời cho câu hỏi cổ đông là gì?  Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc gì hay cần thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với TRÍ LUẬT thông qua số Hotline (028) 7304 5969 để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

 

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________