Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 23/10/2018

Công văn 5845/TCT-DNL ngày 21/12/2017 Về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài.

 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          ------------------
Số: 5845/TCT-DNL
V/v: kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài.  
                       Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017
     
 
                                            Kính gửi: Tổng công ty điện lực Miền Trung.
                                      (78A Du Tân, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng)
 
Trả lời công văn số 9216/EVNCPC-TCKT+QHQT ngày 31/10/2017 của Tổng công ty điện lực Miền Trung nêu vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

"2. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm:

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT, thuế TNDN hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài Nhà thầu phụ nước ngoài."
Khoản 6.a Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định:

"Trường hợp các bên Liên danh thành lập ra ban điều hành liên danh, Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên thì Ban điều hành Liên danh hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam, có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện hợp đồng nhà thầu theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 Thông tư này."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tổng công ty điện lực Miền Trung (EVNCPC) ký hợp đồng số 01/EPC-LS/CPC-PRY-TD ngày 28/2/2014 với Liên danh Prysmian Powerlink S.r.l và Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương (Liên danh), Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương chịu trách nhiệm hạch toán chung toàn bộ doanh thu phát sinh của hợp đồng nhà thầu và chia lợi nhuận cho các bên trong Liên danh thì Công ty TNHH Xây dựng điện Thái Dương có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện hợp đồng nhà thầu.

Tổng Cục Thuế trả lời để Tổng công ty điện lực Miền Trung được biết và thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, KK&KTT, PC;
- Lưu: VT, DNL (2b).
                 
                 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
                 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

                         Đặng Ngọc Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836