1. Những trường hợp cần thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh đề cập đến quá trình mà doanh nghiệp thực hiện để cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có bất kỳ sự thay đổi nào về một hoặc một số mục trong Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 

Theo hướng dẫn chi tiết từ Điều 28 và Khoản 1 Điều 30 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin của mình, như được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

- Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp

 

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty 

 

- Vốn cổ phần cho công ty, vốn đầu tư cho doanh nghiệp tư nhâ

 

- Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài.

 

- Thông tin cá nhân của người đại diện ( Họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý ..) theo pháp luật của các loại công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, và công ty hợp danh cũng như chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân cần được cung cấp đầy đủ. Đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, thông tin bao gồm họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý. Đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh, cũng cần cung cấp thông tin tương tự. Trong trường hợp doanh nghiệp tư nhân, thông tin về chủ doanh nghiệp bao gồm họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, và số giấy tờ pháp lý. Ngoài ra, đối với thành viên là cá nhân, cần cung cấp thông tin như họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, và số giấy tờ pháp lý. Đối với thành viên là tổ chức, thông tin cần bao gồm tên, mã số doanh nghiệp, và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức.

 

 

2. Thời hạn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 

Dựa theo quy định tại Điều 30 của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp định kỳ phải thực hiện quy trình đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày xảy ra sự thay đổi.

 

Trong vòng thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản về các điểm cần điều chỉnh, bổ sung cho doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến doanh nghiệp, kèm theo lý do rõ ràng.

 

Quy trình đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, được thực hiện theo các bước và thủ tục sau đây:

 

1. Người đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong khoảng thời gian 15 ngày tính từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Hồ sơ đăng ký cần kèm theo bản sao của bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực.

 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đề nghị đăng ký theo điểm a ở trên, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, tuân theo nội dung của bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về những điểm cần điều chỉnh, bổ sung cho người đề nghị thay đổi. Nếu Cơ quan từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến người đề nghị thay đổi, đi kèm lý do rõ ràng.

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________