Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Công văn 5026/TCT-CS ngày 13/12/2018 Về việc thời điểm lập hóa đơn GTGT

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 5026/TCT-CS
V/v: thời điểm lập hóa đơn GTGT
                      Hà Nội, ngày 13 tháng 12  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4606/CT-TTHT ngày 25/5/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thời điểm lập hoá đơn đối với sản phẩm hạt nhựa PP. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”;

Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn:
“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”;

Tại công văn số 4606/CT-TTHT nêu trên, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có nêu sản phẩm hạt nhựa PP mà Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam kinh doanh là một chế phẩm của ngành lọc hoá dầu mỏ nên giá sản phẩm hạt nhựa PP phụ thuộc vào giá dầu mỏ, hiện tại Công ty giao dịch với nhà cung cấp và khách hàng theo giá bán trung bình của 3 tuần xung quanh thời điểm phát hành phiếu xuất kho nên tại thời điểm giao hàng chưa có giá chính thức để xuất hoá đơn GTGT.

Do vậy, căn cứ vào các hướng dẫn và theo trình bày của Cục Thuế nêu trên, vào thời điểm Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam giao hàng cho khách hàng, Công ty thực hiện lập hoá đơn GTGT với giá tạm tính do Công ty tự xác định căn cứ vào giá bán hàng của tháng liền trước. Khi có giá chính thức của sản phẩm, nếu có chênh lệch với giá tại thời điểm lập hoá đơn thì Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam lập hoá đơn GTGT điều chỉnh theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, DNL – TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH


 

Lưu Đức Huy
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836