Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Công văn 5024/TCT-CS ngày 13/12/2018 Về việc ghi địa chỉ trên hóa đơn theo đúng giấy phép kinh doanh

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 5024/TCT-CS
V/v: chính sách thuế
                       Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018
     
                                    Kính gửi:
                                                   - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
                                                   
- Công ty TNHH Khai Sheng Việt Nam;
(Địa chỉ: Thuê nhà xưởng của Công ty CP Khai Toàn, đường C2, KCN Dệt may Nhơn Trạch,
X. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai)
          
- Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina.
(Địa chỉ: trong khuôn viên Chi nhánh Công ty TNHH SedoVina, ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)
 
Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 06/2018/TCT-CNPF ngày 6/8/2018 của Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina và công văn số 01/2018/TCT-KS ngày 7/8/2018   của Công ty TNHH Khai Sheng Việt Nam về ghi địa chỉ trên hoá đơn theo đúng giấy phép đăng ký kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, 4 Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 14 của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Lập hóa đơn là việc ghi đầy đủ nội dung của hóa đơn theo quy định khi bán hàng hóa, dịch vụ

4. Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

“Điều 14. Nguyên tắc sử dụng hoá đơn
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh.”

Căn cứ Khoản 7.b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:
“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”
Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.
Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt  thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán. 

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc, khi lập hoá đơn đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina có địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh là: “(Trong khuôn viên Chi nhánh Công ty TNHH Sedo Vina) ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam” nhưng người bán đã lập hóa đơn cho Chi nhánh Công ty ghi địa chỉ là “ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam”;

Trường hợp Công ty TNHH Khai Sheng VN có địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: “Thuê nhà xưởng của Công ty CP Khai Toàn, Đường C2, KCN dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam” nhưng người bán đã lập hóa đơn chỉ ghi địa chỉ: Đường C2, KCN dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;

Nếu các hoá đơn đã được lập theo địa chỉ như nêu trên cho người mua là Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina và Công ty TNHH Khai Sheng VN nhưng đúng mã số thuế, đảm bảo đầy đủ thông tin xác đinh được địa chỉ doanh nghiệp và các nội dung khác trên hoá đơn đều đúng thì các hoá đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế, Công ty và bên bán lập biên bản điều chỉnh về sai sót về địa chỉ người mua và không phải lập hoá đơn điều chỉnh.

Tổng cục Thuế trả lời Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vinh, Công ty TNHH Khai Sheng VN và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết ./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP – TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH


 

Lưu Đức Huy
 

 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836