Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Công văn 4122/TCT-DNL ngày 23/10/2018 Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của SEVT

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 4122/TCT-DNL
V/v: xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của SEVT
                       Hà Nội, ngày 23  tháng  10  năm 2018
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.
 
          Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển số 924/PC-VPCP ngày 22/6/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 2264/UBND-KT ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) về cách xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Căn cứ Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ giải quyết các đề nghị của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam;

          Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội, Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN;

          Căn cứ Điểm b Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN;

          Căn cứ Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015  của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính;

          - Ngày 10/11/2017 Tổng cục Thuế đã có công văn số 5197/TCT-DNL gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của Công ty NHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

          SEVT và SEV là hai nhà máy thuộc Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) có mô hình đầu tư, hoạt động và được hưởng các chính sách ưu đãi thuế về cơ bản là tương tự nhau, vướng mắc của SEVT được nêu tại công văn số 2264/UBND-KT cũng tương tự như trường hợp SEV về việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư.

          Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên và kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 31/8/2018, SEVT thực hiện xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án SEVTI và SEVT2 theo nguyên tắc vốn đầu tư hoàn thành tương tự như phương pháp áp dụng đối với SEV theo hướng dẫn tại công văn số 5197/TCT-DNL ngày 10/11/2017, trong đó:

Số vốn đầu tư của từng giai đoạn được xác định căn cứ vào nguyên giá lũy kế của tài sản cố định (TSCĐ) đã đầu tư tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cụ thể:

Tổng nguyên giá lũy kế của TSCĐ đã đầu tư = Tổng nguyên giá TSCĐ được căn cứ trên Bảng cân đối kế toán của SEV (bao gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình nhưng không bao gồm giá trị xây dựng cơ bản dở dang) + Lũy kế giá trị khấu hao TSCĐ tiêu hủy + Lũy kế giá trị khấu hao TSCĐ điều chuyển, thanh lý (không phân biệt cho các đơn vị trong hay ngoài Tập đoàn Samsung).

Giá trị của TSCĐ trong công thức nêu trên được xác định theo nguyên tắc bình quân để tính toán thu nhập chịu thuế của từng dự án tương ứng với thời gian TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vốn đầu tư giai đoạn 2 của SEVT (03 tỷ USD) được tính từ số vốn đầu tiên vượt trên số vốn đầu tư 02 tỷ USD của giai đoạn 1.

SEVT có trách nhiệm xuất trình với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và chịu trách nhiệm về các tài liệu chứng minh tổng nguyên giá lũy kế của TSCĐ đã đầu tư làm căn cứ xác định cụ thể, chính xác tỷ lệ phân bổ thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn nêu trên. Nguyên tắc này được áp đụng kể từ kỳ tính thuế năm 2018.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện đảm bảo đúng chế độ quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
Vụ CST, PC, Cục QLGSKTKT, cục TCDN, cục QLCS (BTC);
Vụ CS, PC, KK&KKT (TCT);
- Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên;
Lưu VT, DNL (02b)
 
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
 
 


Đặng Ngọc Minh
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836