Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/01/2019

Công văn 3846/TCT-DNL ngày 10/10/2018 Về việc nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
          -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 3846/TCT-DNL
V/v: nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3
                      Hà Nội, ngày 10 tháng 10  năm 2018
     
Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 151/TNN-CSPC ngày 24/01/2018 của Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (CQKTTNN) của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 64 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội quy định nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động tài nguyên nước:

"1. Thuế tài nguyên nước và các khoản thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

3. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
…”
Tại Khoản 1 Điều 65 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

"1. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong các trường hợp sau đây:

a) Khai thác nước để phát điện có mục đích thương mại;
…”
Tại Điều 3 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như sau:

"Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất (sau đây gọi chung là chủ giấy phép) thuộc một trong các trường hợp sau đây phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

1. Đối với khai thác nước mặt:
a) Khai thác nước mặt để phát điện;
b) Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi.

2. Đối với khai thác nước dưới đất:
a) Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi;
…”
- Tại Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP không quy định về việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 thuộc đối tượng nộp tiền CQKTTNN theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 1483/GP-BTNMT ngày 13/10/2006 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Tuy nhiên, tại Điều 4 Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết Chính phủ giữa Chính phủ Việt Nam với Bên nước ngoài có quy định về tính ổn định và được cụ thể hóa tại Phụ lục 5 Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao dự án điện Phú Mỹ 3 ngày 22/5/2001. Theo đó, Chính phủ đảm bảo các chế độ luật pháp và thuế được thỏa thuận cho dự án Điện Phú Mỹ 3 sẽ giữ nguyên hiệu lực áp dụng, tính ràng buộc và hiệu lực thi hành ở Việt Nam, sẽ ổn định và không thay đổi trong suốt thời hạn của các Thỏa thuận Phú Mỹ 3.

Như vậy, nếu thực hiện thu tiền CQKTTNN của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 theo quy định tại Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có thể được coi là thay đổi pháp luật ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của Bên nước ngoài dẫn đến vi phạm Bảo lãnh Chính phủ, gây thiệt hại cho Dự án đến mức được bồi thường.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Thuế, kính chuyển Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ PC, CST, Cục TCDN (BTC);
- Vụ CS, PC, HTQT-TCT;
- Lưu: VT, DNL.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Đặng Ngọc Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836