Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Công văn 3721/TCT-CS ngày 01/10/2018 Về việc áp dụng phương pháp tính thuế

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 3721/TCT-CS
V/v: áp dụng phương pháp tính thuế
                   Hà Nội, ngày 01 tháng 10  năm 2018
     
                                    Kính gửi:
                                                - Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
                                                - Trung tâm Khoa học Môi trường và Sức khỏe.
                        (Số 20 Quang Trung, Trị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CV-TTKH ngày 17/7/2018 của Trung tâm Khoa học Môi trường và Sức khỏe về việc áp dụng phương pháp tính thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính);

Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013    của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ).

Căn cứ các quy định trên:

1. Về chính sách thuế

- Về thuế GTGT:

Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra thì thuộc đối tượng thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

- Về thuế TNDN:

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu, chi phí và thu nhập của hoạt động kinh doanh thì thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai.

2. Trường hợp Trung tâm Khoa học Môi trường và Sức Khỏe được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam cấp giấy phép hoạt động số 01/2018/SKHCN ngày 13/4/2018. Trong 1ĩnh vực hoạt động của Trung tâm có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Trung tâm cam kết sẽ thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, tính thuế, kê khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra, xác minh tình hình thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; tình hình hạch toán thuế GTGT đầu vào, đầu ra, hạch toán doanh thu, chi phí và thu nhập của Trung tâm để hướng dẫn Trung tâm áp dụng phương pháp tính thuế GTGT và phương pháp tính thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm Khoa học Môi trường và Sức khỏe được biết./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b.c);
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH


 

Lưu Đức Huy
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836