Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Công văn 3681/TCT-TNCN ngày 28/09/2018 Về việc vướng mắc liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 3681/TCT-TNCN
V/v: vướng mắc liên quan đến việc quyết toán
thuế thu nhập cá nhân
                     Hà Nội, ngày 28 tháng 9  năm 2018
     
Kính gửi: Xí nghiệp may Minh Hà
Chi nhánh công ty cổ phần may Bình Minh
(Đ/c: Thôn Dền Di Trạch Hoài Đức Hà Nội)
 
Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) nhận được công văn số 9073/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý và trả lời vướng mắc của Xí nghiệp may Minh Hà Chi nhánh công ty cổ phần may Bình Minh về việc vướng mắc liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết a.4; khoản 3, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

“a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản giảm trừ, trong đó quy định:

“Chứng từ khấu trừ
a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Xí nghiệp may Minh Hà không thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với các lao động có hợp đồng dưới 1 tháng, đối với các lao động dài hạn đã nghỉ việc trước thời điểm quyết toán.

Xí nghiệp may Minh Hà thực hiện quyết toán thuế TNCN cho những lao động có hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên và đang làm việc tại thời điểm quyết toán nếu được cá nhân ủy quyền.

Đối với các cá nhân có thu nhập bình quân tháng dưới mức 9 triệu, nếu trong năm Xí nghiệp may Minh Hà đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN, Xí nghiệp phải cấp chửng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân đối với số thuế TNCN đã khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế, Xí nghiệp may Minh Hà không cấp chứng từ khấu trừ.

Tổng cục Thuế thông báo để Xí nghiệp may Minh Hà được biết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 

Nguyễn Duy Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836