Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/01/2019

Công văn 3170/TCT-TTr ngày 16/08/2018 Về việc vướng mắc trong thực hiện Nghi định 20/2017/NĐ-CP

   BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     ------------------
Số: 3170/TCT-TTr
V/v: kiến nghị của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
           Hà Nội, ngày 16 tháng 08  năm 2018
     
Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
 
Trả lời công văn không số ngày 19/03/2018 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về vướng mắc trong thực hiện Nghi định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ và Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề bảo mật thông tin và cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

Ngày 15/5/2018 Cục Thuế TP Hà Nội đã có Công văn số 30206/CT-TTHT để trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam nêu tại công văn không số đề ngày 19/3/2018 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam liên quan đến bảo mật thông tin và cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia khi thực hiện kê khai hồ sơ giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2017/TT-BTC. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam căn cứ nội dung hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội nêu tại Công văn số 30206/CT-TTHT để thực hiện.

2. Về việc lập, lưu giữ và cung cấp Hồ sơ toàn cầu:

- Tại khoản 4, Điều 10 Nghị định 20/2017/NĐ-CP có quy định:

"4. Người nộp thuế có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp Hồ xác định giá giao dịch liên kết gồm:

a) Hồ quốc gia theo Mẫu số 02/NĐ-GDLK,

b) Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu theo Mẫu số 03/NĐ-GDLK, và

c) Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao theo Mẫu số 04/NĐ- GDLK."

- Tại khoản 5, Điều 10 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định:

"5. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế. Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan thuế"

- Tại điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 41/2017/TT-BTC quy định:

1. Người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện kê khai các mẫu theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thay thế cho Mẫu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và nộp kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN, như sau:

b) Mẫu số 02 Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia và Mẫu số 03 Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu. Người nộp thuế đánh dấu vào các dòng tương ứng với các thông tin, tài liệu đã lập tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
…”.
- Tại điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 41/2017/TT-BTC quy định:
“2. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế bao gồm:

b) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.
…”
Căn cứ vào các quy định nêu trên, người nộp thuế là đối tượng áp dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP có nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ toàn cầu trước thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và lưu giữ tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan thuế. Tại thời điểm quyết toán thuế TNDN, người nộp thuế kê khai và nộp Mẫu số 03 là danh mục các hồ sơ, tài liệu cung cấp kèm theo Hồ sơ toàn cầu (Hồ sơ, tài liệu chi tiết lưu tại đơn vị cùng Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan thuế).

Tổng cục Thuế trả lời đề Công ty Yamaha Motor Việt Nam được biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phó TCTr – Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ QLT DNL (để biết);
- Lưu: VT, TTr (2b).
                                      TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
                   KT. VỤ TRƯỞNG THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ
                                          PHÓ VỤ TRƯỞNG


 

                                      Nguyễn Thị Lan Anh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836