Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Công văn 2249/TCT-TNCN ngày 06/06/2018 Về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam

  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
        -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       ------------------
Số: 2249/TCT-TNCN
V/v: kê khai, ủy quyền
quyết toán thuế TNCN
              Hà Nội, ngày  06  tháng  06  năm 2018
     
Kính gửi: Công ty Thang máy Schindler Hồng Kong tại Việt Nam
(Tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân
Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4416/VPCP-ĐMDN ngày 21/05/2018 của Văn phòng Chính phủ nội dung chuyển kiến nghị của Công ty thang máy Schindler Hồng Kong - Văn phòng quân lý dự án tại Hà Nội tại Công thông tin điện tử của Chính phủ về việc giải đáp thắc mắc kê khai, ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ tiết b.3 điểm b khoản 1 Điều 25, điểm a, d, đ khoản 2 Điều 26 thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tồ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.

Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tồ chức, cá nhân tại Việt Nam chi trả thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuê thay.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty thang máy Schindler Hồng Kong được biết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

                                                 TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
                                   KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
                                                       PHÓ VỤ TRƯỞNG


 

                                                      Nguyễn Duy Minh
 
 
 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836