chi cục thuế mộc châu

Bộ phận "một cửa" Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ (Sơn La). Ảnh: NM.

 

Mục tiêu của đề án là nhằm hoàn thiện chính sách và quản lý thu theo hướng bao quát các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, áp dụng mức thuế suất hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo công bằng xã hội, đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam so với khu vực và thế giới; đảm bảo tính công bằng, trung lập của chính sách thuế, không để xảy ra tình trạng lạm thu hay gia tăng gánh nặng thuế đối với người nộp thuế.

Đề án cũng nhằm mở rộng cơ sở thuế trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam, ngoài mục tiêu đảm bảo thu NSNN, còn phải đảm bảo chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế.

Như vậy, việc mở rộng cơ sở thuế không đồng nghĩa với việc gia tăng thuế suất trên mỗi cá thể, mà là mở rộng phạm vi đánh thuế, theo hướng thu hút ngày càng nhiều đối tượng vào diện chịu thuế, hoặc nâng giá trị tính thuế nhằm nâng số thu từ thuế trong phạm vi cả nước.

Theo các giải pháp mà đề án đưa ra, từ nay đến năm 2025, ngành Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý thuế nhằm thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế, duy trì mục tiêu Việt Nam là một trong bốn nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế.

Theo đó, cơ quan thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đáp ứng theo từng nhóm người nộp thuế. Dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế được thực hiện chủ yếu bằng hình thức điện tử trực tuyến, tập trung thống nhất trong hệ thống cơ quan thuế.

Đề án cũng đề cập đến việc tăng cường đổi mới công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo hướng hoàn thiện thể chế và các quy trình quản lý nợ đáp ứng yêu cầu chuẩn mực quốc tế, phù hợp với Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trên cơ sở của đề án, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đổi mới và tăng cường năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ đối với người nộp thuế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

Về tổ chức bộ máy, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp và điều chỉnh dần cơ cấu nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ quản lý thuế và thông lệ quốc tế.

Ngoài việc hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đề án cũng hướng tới việc hoàn thiện cơ chế chính sách về hóa đơn, chứng từ. Cụ thể, sẽ ban hành quy định áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để giảm chi phí cho người nộp thuế, hạn chế rủi ro trong công tác quản lý thuế, tăng hiệu quả trong việc kiểm soát doanh thu, phục vụ mục tiêu tăng cường việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Để đạt được mục tiêu này, Tổng cục Thuế cũng sẽ sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đảm bảo yêu cầu công tác quản lý điện tử, phù hợp với việc áp dụng hóa đơn điện tử toàn diện.

Đề án cũng đề cập đến các giải pháp chống xói mòn cơ sở tính thuế, chống chuyển lợi nhuận, ngăn ngừa trốn thuế và tránh thuế; rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật về thuế hiện hành để đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến các chính sách thuế để hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, đảm bảo minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và đồng bộ với các luật khác.../.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836