hóa đơn

Bổ sung quy định hành vi vi phạm về hóa đơn điện tử trong xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Ảnh: NM.

 

Những quy định (tại Chương III) của dự thảo về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đã đưa ra những quy định về mức phạt, hành vi vi phạm… dựa trên cơ sở kế thừa toàn bộ hành vi vi phạm và mức phạt tiền đối với hóa đơn tự in, đặt in tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, có sửa đổi một số nội dung và bổ sung quy định về hành vi vi phạm quy định về hóa đơn điện tử, mức phạt tiền tương ứng mức phạt tiền đối với hóa đơn giấy.

 

Cụ thể, dự thảo đã điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với hành vi không lập hóa đơn tổng hợp và hành vi không gạch chéo, hủy, xóa bỏ đối với hóa đơn đã lập, hóa đơn chưa lập không còn giá trị sử dụng (điều chỉnh giảm mức phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng xuống mức phạt từ 0,5 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng để tương ứng với mức độ vi phạm nhẹ).

 

Bỏ chế tài xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn, nhưng tổ chức cá nhân đã tìm thấy hóa đơn trước khi cơ quan thuế ra quyết định xử phạt.

 

Đáng chú ý là dự thảo đã bổ sung hành vi vi phạm quy định về khởi tạo, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như: chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn; khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung, không đúng định dạng quy định, không đủ các điều kiện quy định; không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sai trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã xác nhận của cơ quan thuế; chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ 10 ngày trở lên; hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền không có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 

Bổ sung hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn điện tử như: lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế; lập hóa đơn sai loại hóa đơn giao cho khách hàng; ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập hóa đơn nhưng không giao hoặc chuyển cho người mua; không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

 

Bổ sung hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy như: chậm hủy hóa đơn giấy khi được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót.

 

Bổ sung hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, cụ thể: Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn; chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế không đầy đủ theo quy định; không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

 

Bổ sung hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử như: không công khai thông báo phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ trên website giới thiệu dịch vụ; không đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử giữa người mua dịch vụ với cơ quan thuế; vi phạm quy định về lưu kết quả của các lần truyền, nhận hóa đơn điện tử; làm lộ thông tin về dữ liệu hóa đơn điện tử của khách hàng; không chuyển hoặc chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử của bên mua dịch vụ đến cơ quan thuế (bên mua dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng hạn) thì tổ chức cung cấp dịch vụ bị xử phạt theo quy định.

 

Việc bổ sung các hành vi vi phạm trên đây nhằm hướng dẫn cụ thể các quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, đảm bảo hướng dẫn chi tiết quy định của pháp luật./.

Theo Thời Báo Tài Chính.

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836