Cán bộ hải quan rà soát tờ khai của doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

 

Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ các tờ khai đưa hàng về bảo quản, trường hợp đã có kết luận kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (KTCN) xác nhận hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu thì thực hiện làm thủ tục theo đúng quy định.

Trên thực tế qua rà soát, kiểm tra các tờ khai hàng hóa nhập khẩu được đưa hàng về bảo quản theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của  Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư  39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018), Tổng cục Hải quan thấy có nhiều tờ khai đã quá hạn nộp kết quả KTCN nhưng chưa thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan tiến hành rà soát toàn bộ các tờ khai đưa hàng về bảo quản, trường hợp đã có kết luận kiểm tra của cơ quan KTCN xác nhận hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu thì cập nhật thông tin khai bổ sung của người khai hải quan và thông quan hàng hóa theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung  tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

Đối với trường hợp địa điểm đưa hàng về bảo quản không thuộc địa bàn của cục hải  quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký tờ khai, yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra ngay theo quy định và thông báo kết quả kiểm tra về cục hải quan tỉnh, thành phố (nơi đăng ký tờ khai) trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp.

Trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản đề nghị phối hợp kiểm tra việc bảo quản hàng hóa mà cục hải quan tỉnh, thành phố (nơi đăng ký tờ khai) chưa nhận được thông báo kết quả kiểm tra của cục hải quan tỉnh, thành phố (nơi nhận được đề nghị phối hợp kiểm tra) thì có văn bản đôn đốc, đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được chỉ đạo.

Đối với các trường hợp quá trên 40 ngày, cục hải quan tỉnh, thành phố lập danh sách gửi Tổng cục Hải quan để có văn bản kiến nghị đối với bộ quản lý chuyên ngành có hình thức đôn đốc, nhắc nhở cơ quan KTCN, xem xét lại năng lực của các tổ  chức KTCN.

Danh sách gửi Tổng cục Hải quan bao gồm các  thông tin: số tờ khai, tên doanh nghiệp nhập khẩu, mặt hàng nhập khẩu, ngày đưa hàng về bảo quản, tên cơ quan kiểm tra./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836