Người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: NM.

 

Theo dự thảo thông tư, hộ khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh thì cơ quan thuế xác định lại doanh thu và mức thuế khoán, kể từ thời điểm có thay đổi và ban hành thông báo điều chỉnh lại doanh thu khoán. Mức thuế khoán phải nộp của tháng còn lại năm tính thuế theo thông báo nộp tiền, theo mẫu số 01/TB-CNKD ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Cụ thể, hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh, địa điểm kinh doanh thì phải khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế, theo mẫu số 01/CNKD, để cơ quan thuế làm căn cứ xem xét xác định lại doanh thu và mức thuế khoán nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán.

Việc xác định lại doanh thu và mức thuế khoán được thực hiện kể từ tháng có thay đổi quy mô kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh. Căn cứ kết quả xác định lại doanh thu và mức thuế khoán, cơ quan thuế xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, đồng thời điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán cho thời gian còn lại của năm tính thuế kể từ thời điểm cơ quan thuế ra thông báo điều chỉnh.

Hộ khoán thay đổi ngành nghề kinh doanh (kể cả trường hợp không thay đổi về tỷ lệ, thuế suất áp dụng), thì phải khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD để cơ quan thuế làm căn cứ xác định lại doanh thu và mức thuế khoán theo thực tế kể từ thời điểm ngành nghề kinh doanh thay đổi.

Căn cứ kết quả xác định lại doanh thu và mức thuế khoán, cơ quan thuế xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, đồng thời điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán cho thời gian còn lại của năm tính thuế kể từ thời điểm cơ quan thuế ra thông báo điều chỉnh.

Hộ khoán ngừng, hoặc tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo cho cơ quan thuế, hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh để cơ quan thuế làm căn cứ điều chỉnh lại doanh thu và mức thuế khoán.

Cụ thể, đối với hộ khoán ngừng kinh doanh: nếu hộ khoán ngừng kinh doanh từ ngày đầu tiên của tháng dương lịch thì điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế khoán kể từ tháng ngừng kinh doanh; nếu hộ khoán ngừng kinh doanh trong khoảng thời gian từ ngày 2 - 15 của tháng dương lịch thì điều chỉnh giảm 50% tiền thuế khoán của tháng bắt đầu ngừng kinh doanh và điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế khoán kể từ tháng sau tháng ngừng kinh doanh; nếu hộ khoán ngừng kinh doanh trong khoảng thời gian từ ngày 16 của tháng dương lịch trở đi thì chỉ điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế khoán kể từ tháng sau tháng ngừng kinh doanh.

Đối với hộ khoán tạm ngừng kinh doanh: nếu hộ khoán tạm ngừng kinh doanh trọn tháng của năm dương lịch thì điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế khoán của tháng đó; nếu hộ khoán tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày liên tục trở lên trong một tháng của năm dương lịch thì điều chỉnh giảm 50% tiền thuế khoán phải nộp của tháng đó.

Thời gian ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh được xác định theo thông báo của người nộp thuế, trường hợp người nộp thuế ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh không thông báo, hoặc thông báo muộn thì cơ quan thuế căn cứ kết quả xác minh thực tế để xác định thời gian ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh.

Hộ khoán ngừng, hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thì cơ quan thuế căn cứ yêu cầu ngừng, hoặc tạm ngừng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác định lại doanh thu và mức thuế khoán cho thời gian yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________