Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Hồng Vân

 

Giảm 15 đầu mối các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Năm qua, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai tổ chức bộ máy nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị theo hướng một việc chỉ giao một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính đảm bảo cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành.

Theo đó, đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; ban hành 8 quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ; các quyết định về sắp xếp, tổ chức bộ máy một số đơn vị thuế, hải quan, kho bạc...

Kết quả, đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy giảm 15 đầu mối các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cụ thể: giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc Bộ; Tổng cục Thuế giảm 2 chi cục; Kho bạc Nhà nước giảm 9 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và 1 phòng thuộc Văn phòng; Tổng cục Hải quan giảm 3 chi cục.

Cùng với việc tinh gọn bộ máy, cải cách và hiện đại hóa ngành, công tác quản lý biên chế và tinh gọn đội ngũ công chức của Bộ Tài chính cũng được rà soát và tổ chức thực hiện đồng bộ. Năm 2021, Bộ Tài chính được giao 66.836 biên chế công chức (giảm 10% so với năm 2015) đúng với tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở tổng số biên chế Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính năm 2022 là 66.836 (bằng với chỉ tiêu biên chế năm 2021), Bộ Tài chính đã ban hành quyết định giao biên chế công chức Bộ Tài chính năm 2022. Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2021 của Bộ Tài chính. Kết quả, trong năm 2021 toàn ngành Tài chính thực hiện tinh giản biên chế 149 trường hợp, trong đó: Tổng cục Thuế 123; Tổng cục Hải quan 1; Kho bạc Nhà nước 17; Tổng cục Dự trữ Nhà nước 5; Trường Đại học Tài chính – Kế toán 3.

Ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng là một trong những ưu tiên thực hiện trong nhiều năm qua của Bộ Tài chính.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Bộ Tài chính tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo trình độ chuyên môn cao, nâng cao chất lượng, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-BTC ngày 18/6/2021 phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

 

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên”

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bộ tăng cường đào tạo bồi dưỡng thông qua việc hoàn thiện, ban hành các chương trình đào tạo bồi dưỡng, đổi mới hình thức đào tạo bồi dưỡng đảm bảo phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Trong năm qua, Bộ Tài chính đã cử hàng trăm lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp học, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị..., đáp ứng yêu cầu tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực. Theo đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản quản lý công tác tổ chức cán bộ, đồng thời thực hiện đổi mới quản lý công tác quản lý cán bộ theo quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Bộ Tài chính.

Năm 2022, Bộ Tài chính sẽ ban hành một số quy định liên quan đến: tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của hội đồng quản lý; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên hội đồng quản lý, chủ tịch hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính. Đồng thời, ban hành các quy định, quy trình, quy chế về quản lý công tác tổ chức cán bộ phù hợp với đặc thù của Bộ Tài chính và đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Đối với công tác nhân sự, sẽ tiếp tục bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026; thực hiện quy hoạch giai đoạn 2026-2031. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2022 sẽ triển khai theo chủ trương đã được phê duyệt…

Công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước hiệu quả, chính là nguyên nhân cốt lõi và bài học thành công của Bộ Tài chính.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836