Báo cáo tài chính nhà nước
Cán bộ kế toán KBNN rà soát các báo cáo tài chính nhà nước do đơn vị dự toán cấp I gửi đến. Ảnh: H.T

Ông Tuấn cho biết, năm 2020, việc lập báo cáo tài chính nhà nước được thực hiện cho năm tài chính 2019. Do đó, ngay từ đầu năm, KBNN Bắc Giang đã có công văn gửi cơ quan tài chính đồng cấp đề nghị cung cấp danh sách các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện, xã và ngân sách cấp tỉnh để rà soát, bổ sung thêm các đơn vị mới, đóng ngừng hoạt động đối với các đơn vị bị sáp nhập và giải thể để KBNN Bắc Giang kịp thời sửa đổi, cập nhật trên hệ thống.

Đồng thời, KBNN Bắc Giang đã có văn bản đôn đốc các đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính và cơ quan thuế thực hiện gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN theo quy định.

Với sự nỗ lực này, đến đầu tháng 8 vừa qua, đã có 35 đơn vị dự toán cấp I thuộc khối ngân sách tỉnh gửi thành công báo cáo tài chính nhà nước đến kho bạc, đạt 100% kế hoạch; 95% các đơn vị dự toán cấp I thuộc khối ngân sách huyện, thành phố gửi báo cáo tài chính nhà nước thành công đến kho bạc. Hiện còn 2 huyện là Hiệp Hòa, Tân Yên mới có 50% số đơn vị dự toán cấp I gửi thành công báo cáo tài chính nhà nước.

Để hoàn thành báo cáo tài chính nhà nước theo đúng thời gian quy định, ông Tuấn cho biết, các KBNN huyện đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị dự toán cấp I còn lại nộp báo cáo tài chính./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836