Công văn số 5034/TCT-CS ngày 04/12/2019 Về mẫu Thông báo tiền sử dụng đất đấu giá


  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
         -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 5034/TCT-CS
V/v: mẫu Thông báo
tiền sử dụng đất đấu giá
Hà Nội, ngày 04 tháng 12  năm 2019
     
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
 
Trả lời Công văn số 3198/CT-HKDCN ngày 06/9/2019 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về mẫu thông báo tiền sử dụng đất đấu giá; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất:

“1. Đối với tổ chức kinh tế

a) Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền sử dụng đất: căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất và bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.

b) Trường hợp áp dụng các phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để tính thu tiền sử dụng đất: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp; giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.”

Tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 22/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định: “- Việc thông báo giá đất trúng đấu giá và số tiền sử dụng đất phải nộp thực hiện theo quy đinh tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT.”

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, xác định và ra thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên.

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Cục Thuế về mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp tổ chức kinh tế trúng đấu giá đất theo quy định tại khoản 3, Điều 1 thông tư số 332/2016/TT-BTC để báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu có quy định phù hợp với thực tế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/cáo);
- Vụ CST, QLCS;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
     TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
          PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
 

        Hoàng Thị Hà Giang
 
Công văn số 5034/TCT-CS ngày 04/12/2019 Về mẫu Thông báo tiền sử dụng đất đấu giá Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836