Công văn số 2949/TCT-KK ngày 11/08/2022đóng mã số thuế và phối hợp quản lý thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949/TCT-KK
V/v đóng mã số thuế và phối hợp quản lý thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Bình Phước, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Nam, Thái Ngun, Yên Bái.
 

Tng cục Thuế nhận được công văn số 174/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc đóng mã số thuế của doanh nghiệp và phối hợp quản lý thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khu (bn photocopy đính kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp đã bị đóng mã số thuế về trạng thái 01 “Người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”:

Qua tra cứu thông tin đăng ký thuế trên Hệ thống TMS của 02 doanh nghiệp còn nợ thuế xuất nhập khẩu nêu tại công văn số 174/TCHQ-TNXK ngày 02/8/2022 và 64 doanh nghiệp có du hiệu gian lận về trị giá hi quan dn đến thiếu tiền thuế phải nộp được Tổng cục Hải quan đưa vào diện kiểm tra sau thông quan theo phụ lục đính kèm công văn, có 03 doanh nghiệp đã bị đóng mã số thuế về trạng thái 01 gồm:

- Công ty TNHH Bình Minh Logistics Việt Nam - Mã số thuế: 0316764837 - Do Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) quản lý. Doanh nghiệp nợ 2.641.454.992 đồng tiền thuế xuất nhập khẩu, qua rà soát Tổng cục Hải quan chưa nhận được đề nghị xác nhận nợ thuế của cơ quan thuế.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ XNK Thanh Trung - Mã số thuế: 3801213703 - Do Chi cục Thuế huyện Chơn Thành (tnh Bình Phước) qun lý. Doanh nghiệp nợ 2.755.580.736 đồng tiền thuế xuất nhập khẩu, đng thời có trong danh sách 64 doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận về trị giá hải quan dẫn đến thiếu thuế phải nộp được đưa vào diện kiểm tra sau thông quan, qua rà soát Tổng cục Hải quan chưa nhận được đề nghị xác nhận nợ thuế của cơ quan thuế.

- Công ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Gỗ Thanh Bình - Mã số thuế: 3801254957 Do Chi cục thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) quản . Doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận về trị giá hải quan dẫn đến thiếu thuế phải nộp được đưa vào diện kiểm tra sau thông quan.

Tng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bình Phước rà soát lại quy trình, thủ tục xử lý chm dứt hiệu lực mã số thuế đối với các doanh nghiệp nêu trên và báo cáo về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế) chậm nhất trong ngày 18/8/2022.

2. Đối với các doanh nghiệp còn lại trong danh sách 64 doanh nghiệp gửi kèm theo công văn số 174/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2022 của Tổng cục Hải quan:

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế theo dõi chặt ch, thực hiện các biện pháp quản lý thuế phù hợp đối với các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý theo quy định hiện hành tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; trường hợp xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải có văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Cục TTKT;
- Lưu: VT
, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Công văn số 2949/TCT-KK ngày 11/08/2022đóng mã số thuế và phối hợp quản lý thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________