Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương


 CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-CP

Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2023 TRỰC TUYẾN VỚI ĐỊA PHƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ, ý kiến các đại biểu dự họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023, tổ chức vào ngày 02 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

I. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong tháng 01, tình hình thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp, khó lường, nhất là diễn biến và tác động của xung đột quân sự Nga - Ucraina; chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất ở mức cao, tiêu dùng và các hoạt động kinh tế đang suy giảm trên diện rộng tại nhiều quốc gia, khu vực. Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép bất lợi cả từ bên ngoài và từ nội tại, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo xuyên suốt, kịp thời của Đảng; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho Nhân dân trong không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết, bảo đảm không để ai không có Tết. Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau Tết, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2023.

-------------------------------------

Tải bản full tại đây

Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________