Công văn số 980/TCT-DNL ngày 10/03/2020 Về việc hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 980/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 10 tháng 3  năm 2020

     

Kính gửi:

- Công ty Premier Oil Việt Nam Offshore B.V. (POVO)

(Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Deutsches Haus Ho Chi Minh City,

33 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh);

- Công ty Hoàng Long

(Đ/c: Phòng 2001, tầng 20 Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

 

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nhận được công văn số POVO-HLJOC/01/2019 của Công ty Premier Oil Vietnam Offshore B.V. (POVO) và Công ty Hoàng Long JOC ngày 03/9/2019 báo cáo vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động cho thuê tàu FPSO. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của đơn vị, FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) là kho chứa nổi dạng tàu, được hoán cải từ tàu chở dầu thành tàu chứa dầu, bổ sung thêm hệ thống neo cứng cố định, các thiết bị, hệ thống phục vụ việc sơ chế, xử lý dầu khí và hỗ trợ khai thác. Chức năng hoạt động của kho nổi là xử lý chứa và xuất dầu thô.

Việc xác định là tàu biển hay kho chứa nổi cần phải căn cứ vào Bộ luật Hàng hải:

+ Tại Điều 13 Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội quy định về tàu biển như sau:

“Tàu biển là phương tiện nổi di động chuyên dùng hoạt động trên biển.

Tàu biển quy định trong Bộ luật này không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ tàu cá phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi”;

+ Tại Khoản 5 Điều 4 Bộ luật Hàng hải số 95/2015/QH13 định nghĩa: “5. Kho chứa nổi là cấu trúc nổi chuyên dùng để chứa, sơ chế dầu phục vụ thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí”;

Căn cứ các quy định của Bộ luật Hàng hải nêu trên, hoạt động cho thuê kho chứa nổi FPSO (dạng tàu) có chức năng chứa, xử lý dầu thô không phải là hoạt động cho thuê tàu biển.

2. Về chính sách thuế đã được quy định tại Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài. Trường hợp nhà thầu nước ngoài cho thuê kho chứa nổi FPSO để phục vụ hoạt động khai thác dầu khí của nhà thầu dầu khí tại Việt Nam thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN 5% trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), đề nghị Công ty Premier Oil Việt Nam Offshore B.V. và Công ty Hoàng Long thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Cục Thuế TP. Hà Nội;

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Vụ CST, PC, Cục TCNH (BTC);

- Vụ: CS, PC, KK (TCT);

- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 


Phi Vân Tuấn

 

Công văn số 980/TCT-DNL ngày 10/03/2020 Về việc hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836