Công văn số 918/TCT-VP ngày 24/03/2023 về tiếp nhận, trả kết quả các TTHC thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/TCT-VP
V/v tiếp nhận, trả kết quả các TTHC thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

                   Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW.

 

Thực hiện Luật cư trú ngày 13/11/2020, Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính; Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2303/BTC-VP ngày 13/3/2023 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW triển khai, thực hiện như sau:

 

1. Thực hiện nghiêm việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế, quy trình của ngành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.

 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để người nộp thuế biết việc không yêu cầu cung cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW gửi văn bản về Tổng cục Thuế (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành (để b/c);
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, VP(CC&KSTTHC, 02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đoàn Xuân Toản

 

Công văn số 918/TCT-VP ngày 24/03/2023 về tiếp nhận, trả kết quả các TTHC thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________
BHXH
1) HUỲNH N.MINH HÒA
0909.486.836