Công văn số 51/TCT-TNCN ngày 07/01/2021 Về chính sách thuế TNCN đối với khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/TCT-DNNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021.

 

Kính gửi: Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
(Cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 23112020/CV ngày 23/11/2020 của Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Căn cứ khoản 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 của Quốc hội);

Căn cứ tiết b, khoản 2, Điều 8 và khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên cho người lao động vào thời điểm sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo mức 10% trên tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 của Quốc hội). Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi Công ty để Công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

 

Tổng cục thuế thông báo để Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Công văn số 51/TCT-TNCN ngày 07/01/2021 Về chính sách thuế TNCN đối với khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cho cá nhân. 03/03/2021
 • >> Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 hướng dẫn quản lý hành nghề làm thủ tục về thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 03/03/2021
 • >> Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán 03/03/2021
 • >> Công văn số 153/TCT-CS ngày 14/01/2021 Về chính sách thuế 19/02/2021
 • >> Công văn số 118/TCT-CS ngày 13/01/2021 Về hồ sơ thu lệ phí trước bạ, trong đó có nêu trường hợp doanh nghiệp, tổ chức bán xe ô tô, xe gắn máy nhưng không xuất hóa đơn 19/02/2021
 • >> Công văn số 121/TCT-CS ngày 13/01/2021 Về khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý 19/02/2021
 • >> Công văn số 71/TCT-CS ngày 08/01/2021 Về chính sách thuế nhà thầu 19/02/2021
 • >> Công văn số 26/TCT-CS ngày 05/01/2021 về việc trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp về chính sách tiền thuê đất 19/02/2021
 • >> Công văn số 13/TCT-CS ngày 04/01/2021 về hóa đơn 05/02/2021
 • >> Công văn số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 Về hướng dẫn thực hiện về Đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 05/02/2021
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN T. T. TRÚC
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836