Công văn số 5021/TCT-CS ngày 03/12/2019 Về việc hoàn thuế GTGT


   BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
         -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 5021/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT
Hà Nội, ngày 02 tháng 12  năm 2019
     
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3115/CT-KKKTT ngày 17/6/2019 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1 Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế quy định:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

- Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn:

“2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo tùng năm, từ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư tư 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Căn cứ các quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3115/CT-KKKTT ngày 17/6/2019 về tình hình thực tế dự án đầu tư của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 3115/CT-KKKTT ngày 17/6/2019, cụ thể: trường hợp Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư trước khi dự án dầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) thì việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/cáo);
- Vụ PC, CST – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
         TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
     VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 
 

                    Lưu Đức Huy
Công văn số 5021/TCT-CS ngày 03/12/2019 Về việc hoàn thuế GTGT Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836