Công văn số 4822/TCT-CS ngày 22/11/2019 Về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp


  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
         -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 4822/TCT-CS
V/v: ưu đãi tiền thuê đất
đối với doanh nghiệp xây dựng
kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp
Hà Nội, ngày 22 tháng 11  năm 2019
     
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình
 
Trả lời công văn số 1 447/CT- RTHT ngày 16/4/2019 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“6. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1; bổ sung Điểm đ vào Khoản 3; sửa đổi bổ sung Khoản 8; bổ sung Khoản 10 và sửa Khoản 10 thành Khoản 11 Điều 19 như sau:

3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng bản theo quy định tại khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

…đ) Việc miễn tiền thuê đất đối với Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều này.10. Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao được miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:b) 15 năm nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Tại Khoản 1 Điều 28, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp:

“Điều 28. Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.”

- Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 156, Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:
“Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.”

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, Trường hợp nếu Công ty Cổ phần sợi EIFFEL thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp An Ninh (thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, được đầu tư tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục II, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ), thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo quy định tại cả hai văn bản quy phạn pháp luật do cùng một cơ quan ban hành (Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ), nay Công ty mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau theo quy định tại Điều 156, Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 nêu trên.

Ngoài ra, về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của Công ty cổ phần sợi EIFFEL, đề nghị căn cứ vào chính sách pháp luật và hồ sơ cụ thể, phối với với các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình báo cáo UBND tỉnh Thái Bình có văn bản gửi Bộ Công thương (cơ quan chủ trì báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ) để được hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến quy định tại Nghị định này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, Cục QLCS (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (03b).
      TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
            PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
 

           Hoàng Thị Hà Giang
 
Công văn số 4822/TCT-CS ngày 22/11/2019 Về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836