Công văn số 4751/TCT-CS ngày 06/11/2020 Về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 4751/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11  năm 2020

     

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 90216/CT-QLĐ ngày 12/10/2020 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thu lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

1. Nhà, đất.

Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.”

- Tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019    của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 140/2015/NĐ-CP ngày 10  tháng 10  năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

3. Khoản 3, khoản 15, điểm b, c, d khoản 16, khoản 21, khoản 23, khoản 25 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung và bổ sung thêm điểm f vào khoản 16 Điều 9 như sau:

a) Khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào các mục đích sau đây:

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng, bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng. Các trường hợp này nếu đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng để cho thuê hoặc tự sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ.””

 

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số 90216/CT-QLĐ ngày 12/10/2020, Công ty liên danh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh thực hiện dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 154 lô đất theo Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc An Khánh, tỷ lệ 1/500.

 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty liên danh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh đăng ký quyền sử dụng 154 lô đất nêu trên theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng thì Công ty được miễn lệ phí trước bạ. Trường hợp Công ty đăng ký quyền sử dụng 154 lô đất nêu trên để cho thuê hoặc tự sử dụng thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);

- Các Vụ: CST, PC– BTC;

- Vụ PC - TCT

- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

Đã ký


Lưu Đức Huy

 

Công văn số 4751/TCT-CS ngày 06/11/2020 Về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836