Công văn số 4731/TCT-CS ngày 19/11/2019 Vv công khai Thông báo phát hành hóa đơn của Người nộp thuế trên trang TTĐT ngành Thuế


  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
          -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 4731/TCT-TVQT
V/v: công khai Thông báo
phát hành hóa đơn của
Người nộp thuế
trên trang thông tin điện tử ngành Thuế
Hà Nội, ngày 19 tháng 11  năm 2019
     
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8663/VPCP-ĐMDN ngày 25/9/2019  của Văn phòng Chính phủ, phản ánh kiến nghị của Người nộp thuế về việc Cơ quan thuế đăng tải chậm thông tin Thông báo phát hành hoá đơn lên Trang thông tin tra cứu hoá đơn của ngành Thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính), trong đó có quy định về thời gian Người nộp thuế phải gửi Thông báo phát hành hoá đơn tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi người nộp thuế bắt đầu sử dụng hoá đơn, cụ thể:

“…4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn…

…Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới…”

Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Người nộp thuế và trong thời gian Tổng cục Thuế sửa đổi Quy trình quản lý hoá đơn, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế, Chi cục Thuế các tỉnh, Thành phố giao Trưởng Phòng/bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận kiểm tra và đăng tải Thông báo phát hành hoá đơn của Người nộp thuế lên trang thông tin điện tử ngành Thuế trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được thông báo phát hành hoá đơn của Người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các nội dung theo quy định của Thông tư số 39/2019/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, Cục CNTT;
- Lưu VT, TVQT.
 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

      Nguyễn Thế Mạnh
Công văn số 4731/TCT-CS ngày 19/11/2019 Vv công khai Thông báo phát hành hóa đơn của Người nộp thuế trên trang TTĐT ngành Thuế Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836