Công văn số 4648/TCT-CS ngày 30/10/2020 Về xác định nước máy thương phẩm là sản phẩm công nghiệp hay sản phẩm tài nguyên để áp giá tính thuế tài nguyên


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4648/TCT-CS
V/v
thuế tài nguyên

 

Hà Nội, ngày  30 tháng 10 năm 2020


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.

 

Trả lời công văn số 745/CNTG-ToCKT ngày 28/8/2020 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang (Công ty) về xác định nước máy thương phẩm là sản phẩm công nghiệp hay sản phẩm tài nguyên để áp giá tính thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

- Tại Khoản 4 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 quy định:

“Điều 6. Giá tính thuế

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên, trừ dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện.”

 

- Tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên (đã được sửa đổi tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thuế) quy định:

Điều 4. Giá tính thuế

Giá tính thuế tài nguyên thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Thuế tài nguyên, cụ thể:

1. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế tài nguyên khai thác quy định tại Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này…

Căn cứ giá tính thuế tài nguyên đã xác định để áp dụng sản lượng tính thuế đối với đơn vị tài nguyên tương ứng. Giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác được xác định ở khâu nào thì sản lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại khâu đó.”

 

- Tại Khoản 3, Điểm c Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế tài nguyên quy định:

“Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định; Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.

4. Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau:

c) Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh mà không có giá bán ra thì giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định theo nguyên tắc hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.”

 

- Tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

Điều 5. Sản lượng tài nguyên tính thuế

5. Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định bằng mét khối (m3) hoặc lít (l) theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.

Người nộp thuế phải lắp đặt thiết bị đo đếm sản lượng nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên khai thác để làm căn cứ tính thuế. Thiết bị lắp đặt phải có giấy kiểm định của cơ quan quản lý đo lường chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam và thông báo lần đầu với cơ quan thuế kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên trong kỳ khai thuế gần nhất kể từ ngày lắp đặt xong thiết bị.

…”

- Tại Mục V Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của ủy ban thường vụ Quốc hội quy định:

 

STT

Nhóm, loại tài nguyên

Thuế suất (%)

V

 Nước thiên nhiên

 

1

 Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

10

2

 Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện

5

3

 Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 Nhóm này

 

3.1

 Sử dụng nước mặt

 

a

 Dùng cho sản xuất nước sạch

1

b

 Dùng cho Mục đích khác

3

3.2

 Sử dụng nước dưới đất

 

a

 Dùng cho sản xuất nước sạch

5

b

 Dùng cho Mục đích khác

8

 

 

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với khai thác nước thiên nhiên để sản xuất kinh doanh thì thực hiện kê khai, nộp thuế tài nguyên như sau:

- Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp không xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thì giá tính thuế tài nguyên là giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

 

- Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng nước thiên nhiên khai thác được xác định bằng mét khối (m3) hoặc lít (l) theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam. Người nộp thuế phải lắp đặt thiết bị đo đếm sản lượng nước thiên nhiên khai thác để làm căn cứ tính thuế.

 

Mức thuế suất được xác định theo nhóm, loại tài nguyên khai thác và mục đích khai thác theo quy định tại Mục V Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13. Trường hợp Công ty khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước sạch thì thuế suất là 1% đối với nước mặt và 5% đối với nước dưới đất.

 

Đề nghị Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang căn cứ các quy định nêu trên và tình hình khai thác thực tế để kê khai nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định. Đối với đề nghị xác định nước máy thương phẩm là sản phẩm công nghiệp hay sản phẩm tài nguyên không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, do vậy, đề nghị Công ty xin ý kiến Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành đề được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

 

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ CST, Vụ PC (BTC);
-  Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (
03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 

Đặng Ngọc Minh

 

 

 

Công văn số 4648/TCT-CS ngày 30/10/2020 Về xác định nước máy thương phẩm là sản phẩm công nghiệp hay sản phẩm tài nguyên để áp giá tính thuế tài nguyên Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 1111/TCT-DNL ngày 15/04/2021 về vướng mắc liên quan đến chi phí khấu hao và thuế GTGT 22/04/2021
 • >> Công văn số 1085/TCT-QLN ngày 13/04/2021 về gia hạn nộp thuế 22/04/2021
 • >> Công văn số 1037/TCT-CS ngày 09/04/2021 về vướng mắc trong việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 22/04/2021
 • >> Công văn số 1039/TCT-CS ngày 09/04/2021 về hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài 22/04/2021
 • >> Công văn số 1014/TCT-PC ngày 07/04/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty Cổ phần Cảng Cạn Đức Khải 17/04/2021
 • >> Công văn số 1016/TCT-DNL ngày 07/04/2021 về điều chỉnh thuế GTGT giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án NMND Vĩnh Tân 4 mở rộng 17/04/2021
 • >> Công văn số 990/TCT-DNL ngày 06/04/2021 về vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt 17/04/2021
 • >> Công văn số 967/TCT-CS ngày 05/04/2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo NQ số 116/2020/QH14 17/04/2021
 • >> Công văn số 982/TCT-DNL ngày 05/04/2021 về vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng 17/04/2021
 • >> Công văn số 933/TCT-DNL ngày 01/04/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền 08/04/2021
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN T. T. TRÚC
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836