Công văn số 4637/TCT-KK ngày 30/10/2020 Về xử lý đề nghị hoàn thuế GTGT


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4637/TCT-KK
V/v xử lý đề nghị hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2084/CT-KK ngày 18/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc xừ lý đề nghị hoàn thuế GTGT. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Căn cứ quy định tại Tại Khoản Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tu số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo nội dung công văn số 2084/CT-KK ngày 18/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh:

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh không tiếp nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử của Công ty TNHH JANAKUASA Việt Nam do có số tài khoản tiền gửi (0127000100000541384 ) tại Ngân hàng ICBC - CN Hà Nội (19 ký tự), vượt quá số ký tự của hệ thống đăng ký thuế (TMS) cho phép (18 ký tự). Trong khi ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng, Tổng cục Thuế đề nghị:

 

1. Cục Thuế tỉnh Trà Vinh hướng dẫn Công ty TNHH JANAKUASA Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế giấy, ghi đúng thông tin tài khoản NNT đã đăng ký với cơ quan thuế.

 

2. Tại chức năng Đề nghị hoàn thuế (6.1): Nhập thông tin tài khoản ngân hàng đúng của Công ty TNHH JANAKUASA Việt Nam (19 ký tự) và thực hiện các bước xử lý theo Quy trình hoàn thuế.

 

3. Trường hợp kết quả giám sát của hệ thống TMS là "Không đạt” đối với tiêu chí “Thông tin về tài khoản ngân hàng”  thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh liên hệ với Tổng cục Thuế (Vụ KK-KTT) để được hỗ trợ. Cục Thuế chịu trách nhiệm về hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật vế thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế.

 

 

 

Tổng cục thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website TCT;

- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ 


Lê Thị Duyên Hải

 

 

 

Công văn số 4637/TCT-KK ngày 30/10/2020 Về xử lý đề nghị hoàn thuế GTGT Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 1111/TCT-DNL ngày 15/04/2021 về vướng mắc liên quan đến chi phí khấu hao và thuế GTGT 22/04/2021
 • >> Công văn số 1085/TCT-QLN ngày 13/04/2021 về gia hạn nộp thuế 22/04/2021
 • >> Công văn số 1037/TCT-CS ngày 09/04/2021 về vướng mắc trong việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 22/04/2021
 • >> Công văn số 1039/TCT-CS ngày 09/04/2021 về hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài 22/04/2021
 • >> Công văn số 1014/TCT-PC ngày 07/04/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty Cổ phần Cảng Cạn Đức Khải 17/04/2021
 • >> Công văn số 1016/TCT-DNL ngày 07/04/2021 về điều chỉnh thuế GTGT giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án NMND Vĩnh Tân 4 mở rộng 17/04/2021
 • >> Công văn số 990/TCT-DNL ngày 06/04/2021 về vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt 17/04/2021
 • >> Công văn số 967/TCT-CS ngày 05/04/2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo NQ số 116/2020/QH14 17/04/2021
 • >> Công văn số 982/TCT-DNL ngày 05/04/2021 về vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng 17/04/2021
 • >> Công văn số 933/TCT-DNL ngày 01/04/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền 08/04/2021
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN T. T. TRÚC
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836