Công văn số 4637/TCT-KK ngày 30/10/2020 Về xử lý đề nghị hoàn thuế GTGT


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4637/TCT-KK
V/v xử lý đề nghị hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2084/CT-KK ngày 18/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc xừ lý đề nghị hoàn thuế GTGT. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Căn cứ quy định tại Tại Khoản Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tu số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo nội dung công văn số 2084/CT-KK ngày 18/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh:

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh không tiếp nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử của Công ty TNHH JANAKUASA Việt Nam do có số tài khoản tiền gửi (0127000100000541384 ) tại Ngân hàng ICBC - CN Hà Nội (19 ký tự), vượt quá số ký tự của hệ thống đăng ký thuế (TMS) cho phép (18 ký tự). Trong khi ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng, Tổng cục Thuế đề nghị:

 

1. Cục Thuế tỉnh Trà Vinh hướng dẫn Công ty TNHH JANAKUASA Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế giấy, ghi đúng thông tin tài khoản NNT đã đăng ký với cơ quan thuế.

 

2. Tại chức năng Đề nghị hoàn thuế (6.1): Nhập thông tin tài khoản ngân hàng đúng của Công ty TNHH JANAKUASA Việt Nam (19 ký tự) và thực hiện các bước xử lý theo Quy trình hoàn thuế.

 

3. Trường hợp kết quả giám sát của hệ thống TMS là "Không đạt” đối với tiêu chí “Thông tin về tài khoản ngân hàng”  thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh liên hệ với Tổng cục Thuế (Vụ KK-KTT) để được hỗ trợ. Cục Thuế chịu trách nhiệm về hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật vế thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế.

 

 

 

Tổng cục thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website TCT;

- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ 


Lê Thị Duyên Hải

 

 

 

Công văn số 4637/TCT-KK ngày 30/10/2020 Về xử lý đề nghị hoàn thuế GTGT Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836