Công văn số 4433/TCT-CS ngày 21/10/2020 Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ           
-------                                                             

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               ------------------

Số:  4433/TCT-CS
V/v  thuế GTGT

                                               Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

                                                                                                    Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3971/CT-TTHT ngày 19/5/2020 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

1. Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của  Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“…Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;”

 

2. Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuê GTGT:

“4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.”

3. Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

 

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai:

Công ty TNHH Bayer Việt Nam chuyển nhượng Dự án đầu tư “nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản của Công ty TNHH Bayer Việt Nam” với mục tiêu vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho một pháp nhân khác tại Việt Nam; Dự án đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư, Bên nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện mà không thay đổi mục tiêu đầu tư.

 

Trường hợp Công ty TNHH Bayer Việt Nam không tách riêng được phần dự án đầu tư sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT với phần dự án đầu tư để sản xuất sản phẩm không chịu thuế GTGT thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư với thuế suất 10%.

 

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c)

- Vụ PC, QLCS-BTC;
- Vụ PC, KK&KTT- TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH


 


 

 


Lưu Đức Huy

 

Công văn số 4433/TCT-CS ngày 21/10/2020 Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836