Công văn số 4401/TCT-PC ngày 19/10/2020 Về xử phạt vi phạm hành chính.


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ---------------

S: 4401/TCT-PC
V/v xử phạt vi phạm hành 
chính.

 

               Hà Nội, ngày 19  tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

 

 

Tổng cục Thuế nhận được.Công văn số 4582/CT-NVDT ngày 28/9/2020 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về xử phạt vi phạm hành chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

“2. Vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mà bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thua .”

Căn cứ quy định nêu trên, đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn xảy ra trước ngày 01/7/2020 và được phát hiện, xử lý từ ngày 01/7/2020 được xử lý như sau:

 

1. Trường hợp hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, sử dụng hóa đơn không đúng quy định xảy ra trước thời điểm 01/7/2020 dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế được phát hiện, xử lý từ ngày 01/7/2020 thì hành vi này bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế hoặc hành vi trốn thuế, không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

 

2. Trường hợp người nộp thuế thực hiện hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, sử dụng hóa đơn không đúng quy định nhưng không dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế và thuộc trường hợp bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế thì người nộp thuế bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, sử dụng hóa đơn không đúng quy định theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 và bị xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);

- Vụ Pháp chế- BTC;
- Lưu: VT, PC (2b);

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Công Minh

 

 

Công văn số 4401/TCT-PC ngày 19/10/2020 Về xử phạt vi phạm hành chính. Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836