Công văn số 3845/TCT-DNNCN ngày 15/09/2020 Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho ngươi lao động được trích từ quỹ công đoàn


           

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:  3845/TCT-DNNCN
V/v  Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

                                    Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

 

            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2767/CT-TTHT ngày 30/06/2020 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho ngươi lao động được trích từ quỹ công đoàn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Căn cứ khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

            Căn cứ khoản 4, Điều 4; khoản 5, Điều 24 và khoản 2, Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội;

            Căn cứ khoản 2, Điều 2 và Điều 8 Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2014 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

            Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn;

            Căn cứ khoản 1, Điều 156 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 21/11/2015       của Quốc hội;

            Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;

            Căn cứ công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục thuế quy định về các khoản phụ cấp đặc thù ngành nghề không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

            Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

            - Trường hợp cán bộ công đoàn chuyên trách đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nhận được khoản tiền lương do thực hiện các công việc tại tổ chức công đoàn (không bao gồm các khoản phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm) thì khoản tiền lương này là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

            - Trường hợp người lao động của tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của công đoàn tổng công ty do chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19 thì khoản hỗ trợ này là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

            Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để b/c)

- Vụ CS; PC (BTC);

- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 Nguyễn Duy Minh

 

 

 

Công văn số 3845/TCT-DNNCN ngày 15/09/2020 Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho ngươi lao động được trích từ quỹ công đoàn Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 4218/TCT-DNNCN ngày 06/10/2020 Về hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. 19/10/2020
 • >> Công văn số 4160/TCT-CS ngày 02/10/2020 Về việc kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn bị bỏ sót 17/10/2020
 • >> Công văn số 4122/TCT-CS ngày 01/10/2020 Trả lời ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam 17/10/2020
 • >> Công văn số TCT-CS 4129 ngày 01/10/2020 Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN 17/10/2020
 • >> Công văn số 4090/TCT-CNTT ngày 30/09/2020 Về dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế 17/10/2020
 • >> Công văn số 4111/TCT-DNL ngày 30/09/2020 Về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các nhà máy thủy điện 12/10/2020
 • >> Công văn số 3956/TCT-CS ngày 22/09/2020 Về thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA 06/10/2020
 • >> Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 03/10/2020
 • >> Công văn số 3924/TCT-CS ngày 18/09/2020 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 03/10/2020
 • >> Công văn số 3880/TCT-KK ngày 17/09/2020 Về quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động 02/10/2020
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) PHẠM T.THÚY KIỀU
  0909.921.836
  4) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  5) NGUYỄN N .H. HUY
  0901.411.026
  6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN P. THU HÀ
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836