Công văn số 3788/TCT-CS ngày 11/09/2020 Về chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Số: 3788/TCT-CS
V/v:  chinh sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng  9  năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

  - Cục Thuế tỉnh  Đắk Lắk;

                    - Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê.

                             (Địa chỉ: số 17/36 đường Trương Công Định,

                         thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh  Đắk Lắk)

 

Trả lời công văn số 39/CV-ATBM ngày 16/06/2020 của Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 79, Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006; Điều 111, Điều 112 Luật quản lý thuế năm 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, nhiệm vụ và quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế.

- Tại Điều 36 Luật đầu tư năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) quy định các trường hợp phải thực hiện và không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tại Luật đầu tư năm 2014 cũng quy định cụ thể về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Tại khoản 18 Điều 01 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư và quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê đã được Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thuế, ban hành biên bản kiểm tra thuế và quyết định xử lý kết quả kiểm tra thuế (nếu có) thì Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 79, Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006, Điều 111, Điều 112 Luật quản lý thuế năm 2019.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 6152/TCT-CS ngày 30/12/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về đầu tư và tình hình thực tế của Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);

- Vụ PC- TCT;

- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH


 

 

 


Lưu Đức Huy

 

 

Công văn số 3788/TCT-CS ngày 11/09/2020 Về chính sách thuế Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 4218/TCT-DNNCN ngày 06/10/2020 Về hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. 19/10/2020
 • >> Công văn số 4160/TCT-CS ngày 02/10/2020 Về việc kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn bị bỏ sót 17/10/2020
 • >> Công văn số 4122/TCT-CS ngày 01/10/2020 Trả lời ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam 17/10/2020
 • >> Công văn số TCT-CS 4129 ngày 01/10/2020 Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN 17/10/2020
 • >> Công văn số 4090/TCT-CNTT ngày 30/09/2020 Về dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế 17/10/2020
 • >> Công văn số 4111/TCT-DNL ngày 30/09/2020 Về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các nhà máy thủy điện 12/10/2020
 • >> Công văn số 3956/TCT-CS ngày 22/09/2020 Về thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA 06/10/2020
 • >> Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 03/10/2020
 • >> Công văn số 3924/TCT-CS ngày 18/09/2020 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 03/10/2020
 • >> Công văn số 3880/TCT-KK ngày 17/09/2020 Về quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động 02/10/2020
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) PHẠM T.THÚY KIỀU
  0909.921.836
  4) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  5) NGUYỄN N .H. HUY
  0901.411.026
  6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN P. THU HÀ
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836