Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cho cá nhân.


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/TCT-DNNCN
V/v Đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đi vi cá nhân

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với đối tượng người nộp thuế là cá nhân, từ năm 2017, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn trin khai. Ngày 20/09/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 

Về tình hình triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử và dịch vụ thuế điện tử cá nhân tại 63 Cục Thuế: Qua theo dõi d liệu trên hệ thống ETAX và TMS từ ngày triển khai đến hết 28/12/2020 cho thấy mặc dù các Cục Thuế đã thực hiện triển khai điện tử tuy nhiên cho đến nay chỉ có một số Cục Thuế đã đạt hiệu quả cao trong thực hiện cấp tài khoản giao dịch điện tử và dịch vụ thuế điện tử như Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nng, Bình Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên...,bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số Cục Thuế có số lượng tài khoản giao dịch điện tử và tờ khai điện tử đạt rất thấp như Cục Thuế Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang,.. (Số liệu Tổng cục Thuế đã kết xuất trên ứng dụng từ thời điểm triển khai ứng dụng đến 28/12/2020 và để trên đường dẫn ftp://ftp.tct.vn/public/VPTCT/CTTT/DIENTUTNCN_2020/)

 

Tại dữ liệu trên cũng cho thấy số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rt thp so với s lượng người nộp thuế là cá nhân mà cơ quan thuế đang quản lý, cụ thể có 205,459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện t, chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay.

 

Ngoài ra, theo phản ánh của người nộp thuế thì một số Chi cục thuế đã từ chối cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân khi người nộp thuế đến giao dịch tại cơ quan thuế bất kỳ gần nhất, gây khó khăn cho người nộp thuế.

 

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, đảm bảo đạt được các mục tiêu mà Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Quyết định 2204/QĐ-BTC ngày 21/11/2018 của Bộ Tài chính, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan của Cục Thuế và Chi cục Thuế tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

 

1. Tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính. Trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện t đã được cung cấp trên hệ thống ETAX; Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có th đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 được sửa đổi bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.

 

Trường hp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021).

 

Các bước thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn.

 

2. Chỉ đạo xây dng kế hoạch và nội dung tuyên truyền tại cơ quan thuế các cấp để khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch điện tử và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế, đặc biệt các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử kê khai nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN trên dịch vụ thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan thuế theo các nội dung đã được hướng dẫn tại các công văn của Tổng cục Thuế.

 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người nộp thuế biết được những lợi ích thiết thực khi triển khai việc lập tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử để người nộp thuế tích cực thực hiện. Tuyên truyền về mục đích, lợi ích, cách thức đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, khai thuế điện tử, tuyên truyền qua đài phát thanh, truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử của Cục Thuế... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về nỗ lực, kết quả cải cách của ngành thuế nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế thông qua việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử.

 

Thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ quy trình, trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, có phát sinh vướng mắc cần hỗ trợ, các Cục Thuế phản ánh về Tng cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời: Hỗ trợ giải đáp v hệ thng ứng dụng tại email htcanhan@gdt.gov.vn hoặc S điện thoại: 024.37.689.679 (máy lẻ 2104 hoặc 2105); Hỗ trợ vướng mắc về nghiệp vụ tại email: vtthao@gdt.gov.vn hoặc số điện thoại 024.39.712.555 (máy lẻ 4210).

 

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
- Cục CNTT, Vụ TTHT (để p/h);
- Lưu: VT, DNNCN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

------------------------------------------

 

Xem văn bản đầy đủ tại đây:

mail

 

 

 

Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cho cá nhân. Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 1111/TCT-DNL ngày 15/04/2021 về vướng mắc liên quan đến chi phí khấu hao và thuế GTGT 22/04/2021
 • >> Công văn số 1085/TCT-QLN ngày 13/04/2021 về gia hạn nộp thuế 22/04/2021
 • >> Công văn số 1037/TCT-CS ngày 09/04/2021 về vướng mắc trong việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 22/04/2021
 • >> Công văn số 1039/TCT-CS ngày 09/04/2021 về hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài 22/04/2021
 • >> Công văn số 1014/TCT-PC ngày 07/04/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty Cổ phần Cảng Cạn Đức Khải 17/04/2021
 • >> Công văn số 1016/TCT-DNL ngày 07/04/2021 về điều chỉnh thuế GTGT giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án NMND Vĩnh Tân 4 mở rộng 17/04/2021
 • >> Công văn số 990/TCT-DNL ngày 06/04/2021 về vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt 17/04/2021
 • >> Công văn số 967/TCT-CS ngày 05/04/2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo NQ số 116/2020/QH14 17/04/2021
 • >> Công văn số 982/TCT-DNL ngày 05/04/2021 về vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng 17/04/2021
 • >> Công văn số 933/TCT-DNL ngày 01/04/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền 08/04/2021
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN T. T. TRÚC
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836