Công văn số 3646/TCT-CS ngày 03/09/2020 Về ngày về hóa đơn điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:  3646/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

                                               Kính gửi: Công ty Cổ phần Misa

 

            Tổng cục Thuế nhận được công văn CV-Misa-HQO/2019/101 của Công ty Cổ phần Misa về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            1. Các nội dung về hóa đơn điện tử

            a) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

            Tại Điều 5 Nghị định số 119/2 018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định các loại hóa đơn điện tử như sau:

            "Điều 5. Loại hóa đơn điện tử

            Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

            ….

            3. Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này. "

            Căn cứ hướng dẫn tại Điều 3, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về nội dung của hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử và áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

            Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử là một loại hóa đơn điện tử nên phải đáp ứng điều kiện về định dạng hóa đơn điện tử và nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. Ngoài nội dung quy định, cơ sở kinh doanh có thể tạo thêm thông tin khác trên hóa đơn điện tử để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có nên hóa đơn.

            b) Xử lý bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót.

            Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế .

            Căn cứ Phụ lục II - Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế ban hành kèm theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính.

            Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót hoặc cần bổ sung thông tin thì người bán thực hiện gửi lại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế để bổ sung thông tin.

            c) Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

            Căn cứ quy định tại Điều 11 và Điều 17 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã và xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập, trường hợp Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) bằng phương thức điện tử qua địa chỉ thư điện tử mà người bán đã đăng ký với cơ quan thuế theo Mẫu số 01 - đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

            2. Về việc triển khai hóa đơn điện tử

            a) Về trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

            Căn cứ quy định khoản 3, Điều 32 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 30/9/2019 của Chính phủ quy định về trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn.

            Căn cứ Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính quy định về Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và Trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

            Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên:

            - Về thời gian Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức cưng cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế khi triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

            - Về trình tự hồ sơ và hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử giữa Tổng cục Thuế và Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều 32 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư số 6 8120 1 91TT-BTC ngày

30/9/2019 của Bộ Tài chính.

            b) Về thành phần dữ liệu

            Ngày 11/5/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 635/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

            c) Về nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tủ và việc cung cấp tài khoản cho doanh nghiệp

            Thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế khi triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018  của Chính phủ.

3.Về hiệu lực thi hành của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC và xử lý chuyển tiếp

            Tại Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 có quy định :

            "Điều 151. Hiệu lực thi hành

            1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

            2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử cua Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 20200

            Căn cứ quy định tại Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chỉnh phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

            Căn cứ hướng dẫn tại Điều 26 và Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC này 30/9/2019 của Bộ Tài chính về về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

            Căn cứ các quy định nêu trên:

            - Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 1 1 9120 1 8/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

            - Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC .

            Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về' hóa đơn, chứng từ điện tử.

            Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Misa được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh 

- Vụ PC-BTC;

- Vụ PC, CNTT, DNL-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 Nguyễn Hữu Tân

 

Công văn số 3646/TCT-CS ngày 03/09/2020 Về ngày về hóa đơn điện tử Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 4218/TCT-DNNCN ngày 06/10/2020 Về hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. 19/10/2020
 • >> Công văn số 4160/TCT-CS ngày 02/10/2020 Về việc kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn bị bỏ sót 17/10/2020
 • >> Công văn số 4122/TCT-CS ngày 01/10/2020 Trả lời ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam 17/10/2020
 • >> Công văn số TCT-CS 4129 ngày 01/10/2020 Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN 17/10/2020
 • >> Công văn số 4090/TCT-CNTT ngày 30/09/2020 Về dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế 17/10/2020
 • >> Công văn số 4111/TCT-DNL ngày 30/09/2020 Về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các nhà máy thủy điện 12/10/2020
 • >> Công văn số 3956/TCT-CS ngày 22/09/2020 Về thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA 06/10/2020
 • >> Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 03/10/2020
 • >> Công văn số 3924/TCT-CS ngày 18/09/2020 Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 03/10/2020
 • >> Công văn số 3880/TCT-KK ngày 17/09/2020 Về quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động 02/10/2020
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) PHẠM T.THÚY KIỀU
  0909.921.836
  4) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  5) NGUYỄN N .H. HUY
  0901.411.026
  6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN P. THU HÀ
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836