Công văn số 3328/TCT-CS ngày 14/08/2020 Về việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:  3328/TCT-CS
V/v  NVTC khi chuyển mục đích sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

                                                                      Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

 

            Trả lời công văn số 1138/CT-NVDTPC ngày 1/7/2020 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            - Tại điểm c, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

            “Điều 5. Xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất

            Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, một số nội dung tại khoản này được hướng dẫn như sau:

            …

            2. Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất thì thu tiền sử dụng đất như sau:

            ….

            c) Đất nhận chuyển nhương có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất thì thu tiền sử dụngđất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

            Số tiền sử dụng đất phi nông nghiệp của thời gian sử dụng đất còn lại quy định tại Điểm này được xác định theo công thức quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.”

            - Tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điêu của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

            "Điều 3. Bổ sung khoản 4 vào Điều 5 như sau:

            "4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này của thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy đinh trừ (-) đi số tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".

            Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ kèm theo, pháp luật đất đai chưa có quy định cụ thể về xác định thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời gian sử dụng đất lâu dài khi chuyển mục đích sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó Cục Thuế xem xét, hướng dẫn xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích đối với bà Lê Thị Thu Hà theo đúng quy định của pháp luật.

            Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST; Cục QLCS (BTC);

- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 


Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Công văn số 3328/TCT-CS ngày 14/08/2020 Về việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836