Công văn số 1415/TCT-QLRR ngày 05/04/2024 về triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/TCT-QLRR
V/v triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên Ứng dụng quản lý HĐĐT đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, ngăn chặn tình trạng gian lận trong sử dụng HĐĐT. Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chức năng trên ứng dụng như sau:

1. Phạm vi, kế hoạch và quy trình thực hiện:

1.1. Phạm vi áp dụng: Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT trên ứng dụng quản lý HĐĐT áp dụng đối với người nộp thuế (NNT) là các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có đăng ký sử dụng HĐĐT.

1.2. Kế hoạch thực hiện: Từ ngày 10/4/2024, Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT trên ứng dụng quản lý HĐĐT bắt đầu triển khai hàng ngày.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức phân công công chức thuế quản lý NNT thực hiện rà soát thông tin, dữ liệu của NNT kể từ ngày triển khai Ứng dụng. Ứng dụng tự động gửi Thông báo cho NNT từ ngày 15/4/2024.

1.3. Quy trình thực hiện: Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng Chức năng cảnh báo tại Ứng dụng như sau:

- Bước 1: Căn cứ danh sách NNT thuộc phạm vi áp dụng của Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT trên Ứng dụng quản lý HĐĐT, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện rà soát, cập nhật, chuẩn hóa tên phòng, đội quản lý thuế, tên và thư điện tử của công chức thuế quản lý NNT trên Hệ thống quản lý thuế tập trung theo quy định.

- Bước 2: Trên cơ sở số liệu của NNT, Ứng dụng tự động lập Danh sách NNT thuộc diện cảnh báo sử dụng HĐĐT, thông báo đến Thủ trưởng Cơ quan thuế, phụ trách phòng, đội quản lý thuế và công chức thuế quản lý NNT. Căn cứ nội dung thông báo, công chức thuế truy cập Ứng dụng, tra cứu thông tin, số liệu của NNT, áp dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ để nhận định rủi ro trong việc sử dụng HĐĐT của NNT.

- Bước 3: Sau khi rà soát, công chức thuế thực hiện như sau:

 + Trường hợp nhận thấy thông tin, số liệu trên Ứng dụng chưa phù hợp thực tế, công chức thuế cập nhật thông tin, số liệu thực tế vào Ứng dụng để trình Lãnh đạo bộ phận phê duyệt. Số liệu này được sử dụng để xác định ngưỡng cảnh báo trên Ứng dụng cho đến khi có số liệu kê khai từ NNT.

+ Trường hợp nhận thấy NNT có rủi ro trong việc sử dụng HĐĐT, công chức thuế kịp thời áp dụng các bước công việc tại các quy trình nghiệp vụ có liên quan để thực hiện kiểm tra việc sử dụng HĐĐT của NNT theo quy định.

2. Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin:

Chức năng cảnh báo việc sử dụng HĐĐT trên Ứng dụng HĐĐT bao gồm các nhóm chức năng sau:

- Nhóm chức năng về cấu hình ứng dụng, phân quyền đáp ứng yêu cầu quản lý, tra cứu dữ liệu; cấu hình danh sách cán bộ thuế để Ứng dụng tự động gửi thư điện tử và tin nhắn thông báo đến Thủ trưởng Cơ quan thuế, phụ trách phòng, đội quản lý thuế và công chức thuế quản lý NNT và NNT theo dữ liệu ghi nhận trên Hệ thống.

- Nhóm chức năng tra cứu, rà soát Danh sách về NNT thuộc diện cảnh báo sử dụng HĐĐT; cập nhật thông tin, số liệu thực tế của NNT thuộc diện giám sát; phê duyệt các thông tin, số liệu đã được cập nhật trên Ứng dụng.

Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức năng ứng dụng qua thư điện tử của Trưởng phòng Công nghệ thông tin để thông báo cho các bộ phận liên quan thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế nghiên cứu sử dụng Ứng dụng.

3. Tổ chức thực hiện:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT trên Ứng dụng, cụ thể: rà soát, cập nhật, chuẩn hóa thông tin của phòng, đội và công chức quản lý thuế trên Hệ thống quản lý thuế tập trung; rà soát, kiểm tra thông tin, số liệu của NNT; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định đối với NNT có rủi ro trong việc sử dụng HĐĐT trên địa bàn; đôn đốc công chức thuế hàng ngày kiểm tra, cập nhật kết quả vào Ứng dụng.

- Định kỳ 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT trên Ứng dụng để ngăn chặn tình trạng gian lận trong sử dụng HĐĐT; đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng HĐĐT trên địa bàn, gửi kèm theo các báo cáo sơ kết 06 tháng, tổng kết hàng năm của đơn vị.

- Trong quá trình triển khai, Cục Thuế liên hệ với các đơn vị của Tổng cục Thuế để được hỗ trợ giải đáp vướng mắc (nếu có):

+ Về nghiệp vụ: thông qua số điện thoại tổng đài của Tổng cục Thuế: 024.3971.2555/số máy lẻ: 8159, 7183, 7186, 7192.

+ Về ứng dụng: thông qua hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ Service desk http://hotro.gdt.gov.vn hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ qua số điện thoại: 024.7305.5999 - email: nhomhotrohddt@gdt.gov.vn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Vụ/đơn vị: CNTT, TTKT, DNNCN, KK&KTT, KTNB, CS, PC, TTHT, CT DNL (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Công văn số 1415/TCT-QLRR ngày 05/04/2024 về triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________