Công văn số 1015/TCT-KK ngày 11/03/2020 Về việc cung cấp thông tin của người nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1015/TCT-KK
V/v: cung cấp thông tin
của người nộp thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 03  năm 2020

     

Kính gửi: Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam

Địa chỉ: Số 21 Khu Biệt thự 4, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 27/HH-VP ngày 02/3/2020 của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam về việc cung cấp số liệu nộp ngân sách nhà nước ngành Bia - Rượu - Nước giải khát. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 95 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định:

“Điều 95. Hệ thống thông tin người nộp thuế

1. Hệ thống thông tin người nộp thuế là tập hợp thông tin, dữ liệu về người nộp thuế được thu thập, sắp xếp, lưu trữ, khai thác và sử dụng theo quy định của Luật này.”

Tại Điều 99 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định:

Điều 99. Bảo mật thông tin người nộp thuế

1. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin người nộp thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin người nộp thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 100 của Luật này.

2. Để phục vụ hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong trường hợp được yêu cầu bằng văn bản, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho các cơ quan sau đây:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án;

b) Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước;

c) Cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật

d) Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế không có thẩm quyền cung cấp thông tin của người nộp thuế cho Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội Bia – Rượu - Nước giải khát Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KTVỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 


Đào Ngọc Sơn

 

Công văn số 1015/TCT-KK ngày 11/03/2020 Về việc cung cấp thông tin của người nộp thuế Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836