Công văn số 1003/TCT-CS ngày 10/03/2020 Về việc quản lý hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1003/TCT-CS
V/v: quản lý hóa đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 03  năm 2020

     

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

 

Trả lời công văn số 721/CT-TTKT2 ngày 28/08/2019 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc quản lý hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn: Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử nếu có các dấu hiệu rủi ro cao về thuế quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và được cơ quan thuế ra Quyết định công bố công khai thuộc “Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành” thì sau 15 ngày kể từ ngày Cục trưởng Cục thuế ban hành Quyết định và thông báo cho doanh nghiệp biết, doanh nghiệp phải dừng việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm bán hóa đơn cho doanh nghiệp để sử dụng ngay sau khi có thông báo cho doanh nghiệp về việc dừng sử dụng hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn điện tử.

Quy định trên không áp dụng đối với doanh nghiệp đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

2/ Trường hợp doanh nghiệp đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ thì Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của Tổng cục Thuế.

Trường hợp doanh nghiệp đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng đây là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Đề nghị Cục thuế làm rõ doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng cụ thể là như thế nào? Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn hay chưa sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ? Trường hợp doanh nghiệp chưa hiểu rõ chính sách chế độ thì Cục thuế giải thích rõ để doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);

- Các Vụ: PC, CST (BTC);

- CS, PC, QLN (TCT);

- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 


Lưu Đức Huy

 

Công văn số 1003/TCT-CS ngày 10/03/2020 Về việc quản lý hóa đơn Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836