Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 05/10/2023 về việc thực hiện quyết định số 25/2023/QĐ-TTG ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2023/QĐ-TTG NGÀY 03/10/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ ĐIỆN:

 

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế căn cứ nội dung quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện các công việc sau đây:

1. Cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 tới tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, cụ thể:

- Tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của VCCI,.... để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, đăng tải tài liệu hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và gửi tài liệu hướng dẫn qua email cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền hàng năm.

- Thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

2. Xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo quy định Điều 4 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do người nộp thuế gửi đến, cơ quan thuế quản lý xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất. Đồng thời, tổng hợp tình hình giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh/thành phố, cập nhật thông tin giảm tiền thuê đất của người nộp thuế, số tiền thuê đất phải nộp năm 2023 và điều chỉnh tiền chậm nộp tương đương (nếu có) trên hệ thống. Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa, vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

3. Thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm phân công các bộ phận có liên quan trong cơ quan thuế thực hiện cập nhật, tra cứu, rà soát, kiểm tra hồ sơ, đôn đốc thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện các trường hợp người nộp thuế không đủ điều kiện giảm tiền thuê đất theo quy định thì thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện nộp theo quy định pháp luật về tiền thuê đất hiện hành (không thực hiện theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

4. Cục Thuế tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo phụ lục/ mẫu biểu kèm theo), cụ thể: tình hình thực hiện, số tiền thuê đất giảm, số hồ sơ đề nghị, số hồ sơ đã được giảm, số hồ sơ còn tồn đọng (nếu có) và lý do chưa giải quyết giảm, các vấn đề vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có)) về Vụ Chính sách - Tổng cục Thuế trước ngày 30/04/2024 theo địa chỉ Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi bản mềm qua email: nbngoc01@gdt.gov.vn.

Tổng cục Thuế đề nghị các Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế nghiêm túc thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thực tế phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Các Vụ/đơn vị: CS, PC, TTHT, QLN, TTKT, DNNCN, DNL, CNTT, VP (Tổ TT) (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2023/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023

(Kèm theo công điện số 08 ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Tổng cục Thuế)

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng số hồ sơ được giảm

Tổng số hồ sơ không được giảm

Tổng số hồ sơ còn tồn đọng (nếu có)

Lý do không được giảm

Tổng số thuế được giảm (triệu đồng)

1

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 05/10/2023 về việc thực hiện quyết định số 25/2023/QĐ-TTG ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________