Tài sản vốn (Capital Asset)

Đầu tư:

Một tài sản dài hạn không được mua hoặc bán theo diễn biến thông thường của công việc kinh doanh. Ví dụ như đất đai, các tòa nhà, máy móc,... Nhìn chung, đây là những tài sản không thể chuyển thành tiền mặt nhanh chóng.

 

Kinh doanh:

Tài sản với thời gian sử dụng khá dài, tài sản cố định trong một công việc buôn bán hay kinh doanh.

 

Kế toán:

  1. Tài sản được phục vụ mục đích sản xuất trong thời gian dài chứ không phải để bán lại. Nó bao gồm các tài sản hữu hình như đất đai, các tòa nhà, cây cối, dụng cụ, khoáng sản, rừng cây lấy gỗ; các tài sản vô hình như: bằng sáng chế, goodwill (lợi thế thương mại), thương hiệu, các bất động sản cho thuê theo hợp đồng (leasehold); và các khoản đầu tư vào các công ty con.
  2. Trong lĩnh vực thuế, đây là tài sản được sở hữu bởi người đóng thuế, không phải tiền mặt, tồn kho, hàng hóa để bán, các khoản phải thu và những tài sản vô hình nhất định.
  3. Tài sản cố định thường bao gồm các tài sản hữu hình như cây cối, dụng cụ và các tài sản vô hình như bằng sáng chế.

 

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________