Công văn số 984/TCT-DNL ngày 10/03/2020 Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 984/TCT-DNL
V/v: kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 3  năm 2020

     

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;

- Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CV-VNC ngày 16/01/2020 của Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex (Công ty VNC), mã số thuế: 0107386444 kiến nghị về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của Dự án nhà máy May Tuyên Quang tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 54 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động:

“1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp”.

Tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định:

“l. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Tại khoản 1, khoản 4 Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

“1. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật...”.

Tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

“Điều 12 . Khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: a) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bị tổn thất…”.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Công ty VNC, trường hợp Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc Vinatex - Chi nhánh Tuyên Quang, mã số thuế: 0107386444 - 002 (Chi nhánh) đã được Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang thực hiện đóng mã số thuế, số thuế GTGT của Dự án đầu tư Nhà máy May Tuyên Quang hiện nay đang được Công ty VNC, mã số thuế: 0107386444 (Công ty mẹ) kê khai trên tờ khai dự án đầu tư 02/GTGT tại Cục Thuế thành phố Hà Nội và Nhà máy May Tuyên Quang đã được bàn giao về Công ty VNC để quản lý kinh doanh thì số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của Dự án Nhà máy May Tuyên Quang sẽ được bù trừ với số thuế phát sinh của Công ty VNC tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Đề nghị Công ty VNC liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc – Vinatex biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TCTr. Phi Vân Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN

 

 


Nguyễn Văn Phụng

 

Công văn số 984/TCT-DNL ngày 10/03/2020 Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836