Công văn số 4677/TCT-DNL ngày 03/11/2020 Về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị thuê


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4677/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 662481CT-TKT3 ngày 16/7/2020  của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị thuê theo Hợp đồng Pooling của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/06/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19/06/2013) quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

 

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chinh phủ quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

 

Tại khoản 1, khoản 6 Điều 14; khoản 1, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 

Tại điểm 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ

 

Tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp VNA thuê thiết bị, phụ tùng vật tư máy bay theo hình thức thuê phụ tùng vật tư, thiết bị quay vòng của đối tác nước ngoài (theo hợp đồng Pooling) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách; khi nhận phụ tùng vật tư, thiết bị từ đối tác nước ngoài vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu và phát sinh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu do cơ quan hải quan xác định; VNA đã ủy thác cho Công ty XNK Hàng Không (Airimex) làm thủ tục nhập khẩu và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì VNA được kê khai, khấu trừ theo quy định đối với số thuế GTGT đầu vào trên hóa đơn do Airimex xuất trả cho VNA.

 

Trường hợp VNA có phát sinh dịch vụ xuất khẩu là vận tải quốc tế thì được hoàn thuế theo quy định nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ hoàn thuế đầu vào của dịch vụ xuất khẩu theo đúng chế độ quy định.

 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;

-  Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đon vị: PC, CST (BTC);

- Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị: CS, PC, KK (TCT);
- Lưu: VT, DNL (9:5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Chí Hùng

 

Công văn số 4677/TCT-DNL ngày 03/11/2020 Về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị thuê Tải về

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836