Công văn số 4677/TCT-DNL ngày 03/11/2020 Về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị thuê


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4677/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 662481CT-TKT3 ngày 16/7/2020  của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị thuê theo Hợp đồng Pooling của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/06/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19/06/2013) quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

 

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chinh phủ quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

 

Tại khoản 1, khoản 6 Điều 14; khoản 1, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 

Tại điểm 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ

 

Tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp VNA thuê thiết bị, phụ tùng vật tư máy bay theo hình thức thuê phụ tùng vật tư, thiết bị quay vòng của đối tác nước ngoài (theo hợp đồng Pooling) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách; khi nhận phụ tùng vật tư, thiết bị từ đối tác nước ngoài vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu và phát sinh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu do cơ quan hải quan xác định; VNA đã ủy thác cho Công ty XNK Hàng Không (Airimex) làm thủ tục nhập khẩu và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì VNA được kê khai, khấu trừ theo quy định đối với số thuế GTGT đầu vào trên hóa đơn do Airimex xuất trả cho VNA.

 

Trường hợp VNA có phát sinh dịch vụ xuất khẩu là vận tải quốc tế thì được hoàn thuế theo quy định nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ hoàn thuế đầu vào của dịch vụ xuất khẩu theo đúng chế độ quy định.

 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;

-  Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đon vị: PC, CST (BTC);

- Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị: CS, PC, KK (TCT);
- Lưu: VT, DNL (9:5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Chí Hùng

 

Công văn số 4677/TCT-DNL ngày 03/11/2020 Về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị thuê Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 1111/TCT-DNL ngày 15/04/2021 về vướng mắc liên quan đến chi phí khấu hao và thuế GTGT 22/04/2021
 • >> Công văn số 1085/TCT-QLN ngày 13/04/2021 về gia hạn nộp thuế 22/04/2021
 • >> Công văn số 1037/TCT-CS ngày 09/04/2021 về vướng mắc trong việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 22/04/2021
 • >> Công văn số 1039/TCT-CS ngày 09/04/2021 về hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài 22/04/2021
 • >> Công văn số 1014/TCT-PC ngày 07/04/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty Cổ phần Cảng Cạn Đức Khải 17/04/2021
 • >> Công văn số 1016/TCT-DNL ngày 07/04/2021 về điều chỉnh thuế GTGT giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án NMND Vĩnh Tân 4 mở rộng 17/04/2021
 • >> Công văn số 990/TCT-DNL ngày 06/04/2021 về vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt 17/04/2021
 • >> Công văn số 967/TCT-CS ngày 05/04/2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo NQ số 116/2020/QH14 17/04/2021
 • >> Công văn số 982/TCT-DNL ngày 05/04/2021 về vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng 17/04/2021
 • >> Công văn số 933/TCT-DNL ngày 01/04/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền 08/04/2021
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN T. T. TRÚC
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836