chi cục thuế nam từ liêm
Bộ phận "một cửa" Chi cục Thuế Nam Từ Liêm - Hà Nội. Ảnh: NM.

 

Theo dự thảo này, đối với người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh thuộc đối tượng được xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế lập hồ sơ xoá nợ, nêu rõ căn cứ đề nghị xoá nợ cho người nộp thuế và gửi đến cơ quan cấp trên theo trình tự sau:

Đối với hồ sơ do chi cục thuế, chi cục hải quan lập, căn cứ từng đối tượng được xóa nợ, chi cục thuế, chi cục hải quan lập đầy đủ hồ sơ đề nghị xóa nợ theo quy định, gửi cục thuế, cục hải quan.

Trường hợp không thuộc đối tượng được xoá nợ thì cục thuế, cục hải quan thông báo cho chi cục thuế, chi cục hải quan theo mẫu. Trường hợp thuộc đối tượng được xóa nợ, nhưng hồ sơ xoá nợ lập chưa đúng, chưa đầy đủ thì cục thuế, cục hải quan thông báo cho chi cục thuế, chi cục hải quan bổ sung hồ sơ theo mẫu quy định.

Trường hợp thuộc đối tượng được xóa nợ và hồ sơ đầy đủ, thì cục thuế, cục hải quan thẩm định hồ sơ, lập văn bản đề nghị xóa nợ, dự thảo quyết định xóa nợ kèm theo hồ sơ, gửi UBND cấp tỉnh xem xét xử lý xóa nợ.

Đối với hồ sơ do cục thuế, cục hải quan lập, công chức thuộc bộ phận quản lý nợ lập đầy đủ hồ sơ đề nghị xóa nợ theo quy định, trình lãnh đạo bộ phận quản lý nợ xem xét, phê duyệt và chuyển hồ sơ sang bộ phận nghiệp vụ pháp chế để thẩm định hồ sơ xóa nợ.

Trường hợp thuộc đối tượng được xóa nợ và hồ sơ đầy đủ thì cục thuế, cục hải quan lập văn bản đề nghị xóa nợ, dự thảo quyết định xóa nợ kèm theo hồ sơ, gửi UBND cấp tỉnh xem xét xử lý xóa nợ.

Quyết định xoá nợ có các nội dung chủ yếu gồm: Ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế; tên, số, ngày cấp, cơ quan cấp thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, người đại diện hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân là chủ sở hữu; số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xoá; chữ ký, đóng dấu của người, cơ quan ban hành quyết định./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836