cục thuế quảng ninh

Công nghệ thông tin giúp công tác quản lý thuế đối với các chi cục thuế khu vực được thông suốt.
Ảnh: Nhật Minh.

 

Các ứng dụng công nghệ thông tin được Tổng cục Thuế nâng cấp bao gồm: Xây dựng các mẫu báo cáo hỗ trợ cơ quan thuế bàn giao dữ liệu trước khi hợp nhất; xây dựng giải pháp “đóng băng” ứng dụng trong quá trình thực hiện bàn giao dữ liệu, chuyển giao giữa chi cục thuế được hợp nhất bàn giao cho chi cục thuế hợp nhất.

Xây dựng phương án kết xuất, ký số và bàn giao dữ liệu quản lý thuế điện tử. Xây dựng, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin sau hợp nhất: Thiết lập hệ thống danh mục, phân quyền người sử dụng, nâng cấp các chức năng ứng dụng đáp ứng cho chi cục thuế khu vực.

Có thể nói, với tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức Cục Công nghệ thông tin đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ triển khai hợp nhất hệ thống công nghệ thông tin cho các chi cục thuế khu vực, đóng góp vào thành tích chung trong công tác hợp nhất chi cục thuế.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, từ khi triển khai điểm việc hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực đến khi hoàn thành việc hợp nhất (từ cuối năm 2018 đến quý 1/2020), Cục Công nghệ thông tin đã hoàn thành thiết lập hệ thống công nghệ thông tin cho các chi cục khu vực vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các dịch vụ thuế điện tử hoạt động liên tục, không làm ảnh hưởng đến người nộp thuế. Dữ liệu quản lý thuế điện tử trên hệ thống được ghi nhận và bàn giao đầy đủ giữa cơ quan thuế cũ và cơ quan thuế khu vực, đảm bảo cho công tác kiểm tra, đối soát sau này. Trao đổi dữ liệu điện tử với các bộ, ngành, đơn vị liên quan không bị gián đoạn. Không xảy ra mất mát, thay đổi dữ liệu trên hệ thống…/.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836