HQ Quảng Bình
Cán bộ Cục Hải quan Quảng Bình giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa trong địa bàn hải quan quản lý.
Ảnh: CTV.HQQB

 

Tổng cục Hải quan vừa có ban hành văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tăng cường các hoạt động nghiệp vụ hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập.

Cụ thể, đối với các trường hợp hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập, các chi cục hải quan chỉ tiếp nhận các tờ khai vận chuyển độc lập đã khai chỉ tiêu thông tin “số tờ khai xuất khẩu” hàng hóa. Trường hợp khi tiếp nhận tờ khai hải quan vận chuyển độc lập cùng các hồ sơ liên quan mà chưa khai báo chỉ tiêu thông tin “số tờ khai xuất khẩu” hàng hóa, yêu cầu người khai hải quan phải khai báo bổ sung thông tin.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo, ngoài việc kiểm tra các nội dung thông tin trên tờ khai, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, các thông tin khác liên quan theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT- BTC và Khoản 1 Điều 41 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ, khi thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan đối với tờ khai vận chuyển độc lập, công chức tiếp nhận thực hiện kiểm tra, đối chiếu giữa số hiệu container theo khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập với số hiệu container khai báo trên tờ khai xuất khẩu để xác định sự phù hợp, chính xác của thông tin khai báo trước khi thực hiện phê duyệt tờ khai vận chuyển độc lập.

Trường hợp việc kiểm tra, đối chiếu phát hiện có thông tin sai khác, phát hiện số hiệu container không thuộc tờ khai xuất khẩu nào theo khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập thì không phê duyệt tờ khai vận chuyển độc lập này, đồng thời chuyển thông tin cho đơn vị kiểm soát của cục hải quan tỉnh, thành phố xem xét, làm rõ…/.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836