Cơ quan thuế kiên quyết xử lý

(TBTCVN) - Lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách, một bộ phận doanh nghiệp dùng mọi thủ đoạn để sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụn...

Xem thêm...