Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

Công văn số 4520/TCT-DNL ngày 04/10/2017 chính sách thuế GTGT đối với phí L/C hàng xuất khẩu.

   BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     ------------------
Số: 4520/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế GTGT đối với phí L/G hàng xuất khẩu.
        Hà Nội, ngày  4  tháng  10  năm 2017
     
 
                            Kính gửi:  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
          (Địa chỉ: Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
 
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1968/VCB-TH&CĐKT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với phí L/C hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Thông tu số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định:

"a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Bảo lãnh ngân hàng;
…”

Căn cứ quy định nêu trên, khi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cung cấp các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ thư tín dụng có thu các loại phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành, xác nhận, thông báo thư tín dụng (L/C) để bảo lãnh thanh toán tiền mua hàng cho khách hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mà pháp luật không cấm, phù hợp với thông lệ quốc tế thuộc quy chế về bảo lãnh Ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có thu các khoản phí liên quan đến thư tín dụng nêu trên nhưng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam không phải là đơn vị có nhiệm vụ bảo lãnh thanh toán cho người mua thì dịch vụ này phải áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được biết và thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh(để b/c);
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ CS, PC, KK;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).
     TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL

          Nguyễn Văn Phụng

 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836