Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

Công văn số 4473/TCT-CS ngày 02/10/2017 về thuế GTGT đối với kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao

   BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
       -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        ------------------
Số: 4473/TCT-CS
V/v thuế GTGT
         Hà Nội, ngày  02  tháng 10  năm 2017
                               Kính gửi: Cục Thuế TP. Đà Nẵng
 
Trả lời công văn số 2103/CT-KTT2 ngày 12/06/2017 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về việc thuế GTGT đổi với kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Thể dục thể thao quy định về doanh nghiệp thể thao;

Tại điểm n khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây:…

n) Hoạt động văn hoá, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim."

Căn cứ quy định nêu trên thì doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP.Đà Nẵng lấy thêm ý kiến của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao của thành phố để có đủ cơ sở xem xét Công ty TNHH California Wellness Group - Chi nhánh Thanh Khê kinh doanh dịch vụ trung tâm thể dục thể hình (bao gồm luyện tập, huấn luyện, dạy thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga, khiêu vũ thể thao có huấn luyện viên) thì là hoạt động thể dục, thể thao hay hoạt động khác từ đó áp dụng về thuế GTGT phù hợp, đúng quy định.
Trường hợp các hoạt động nêu trên của Công ty TNHH California Wellness Group

- Chi nhánh Thanh Khê được xác định là hoạt động thể dục, thể thao thì Tổng cục thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế TP.Đà Nẵng là áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Đà Nẵng được biết.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).
       TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 


              Lưu Đức Huy

 Tải về

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836